Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych na wybory samorządowe

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych na wybory samorządowe

15 marca 2024

Gmina Kłoczew informuje, że w dniu wyborów osobom z niepełnosprawnością przysługuje możliwość bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych. Informują o tym przepisy zawarte w artykule 37e Kodeksu Wyborczego.

Do bezpłatnego transportu mają prawo:

  • wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Bezpłatny transport przysługuje:

  • z miejsca zamieszania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
  • z lokalu wyborczego do miejsca, w którym wyborca rozpoczął podróż – tzw. „transport powrotny”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.

Jak zgłosić zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego?

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, którego obejmują wspomniane przepisy należy zgłosić do 25 marca 2024 r.

Zgłoszenia można dokonać ustnie w sekretariacie Urzędu Gminy Kłoczew IIp. pok. Nr 7, pisemnie lub w formie elektronicznej e-mail gmina@kloczew.pl, adres skrytki epuap: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Zgłoszenia: telefonicznie – pod numerem 25 75 43 199 w. 11,

W zgłoszeniu należy podać:

  1. NAZWISKO, IMIĘ (IMIONA), NUMER PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy,
  2. OZNACZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA lub INNEGO MIEJSCA, z którego miałby nastąpić transport,
  3. wskazać również czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego,
  4. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej do 4 kwietnia 2024 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 4 kwietnia 2024 r. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 

 

Wójt Gminy Kłoczew
/-/
Zenon Stefanowski

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00