Wiadomości

14 stycznia 2022

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego.

W związku z stwierdzaniem ognisk wścieklizny na terenie powiatów województwa mazowieckiego graniczących z województwem lubelskim Wojewoda Lubelski wydał w dniu 12 stycznia 2022 r. Rozporządzenie Nr 3 w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego wprowadzające na terenie w/w powiatów nakaz: trzymania psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu; szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie...

11 stycznia 2022

Nowe obowiązki organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji

Organizacjo! Wypełnij nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Trzydziestego pierwszego października br. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające między innymi na fundacje i stowarzyszenia, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Beneficjentem rzeczywistym...

5 stycznia 2022

Informacja o wniosku o dodatek osłonowy

Informujemy, że na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie opublikowany został wór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego wraz z instrukcją wypełnienia. Link https://gopskloczew.naszops.pl/n,dodatek-oslonowy-wzor-wniosku...

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłoczew otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 254 100,00 zł, w...

21 stycznia 2022

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własności Gminy Kłoczew przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Kliknij w obraz aby przejść do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłoczew i zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia....

19 stycznia 2022

Projekt „Radykalne uproszczenia dla rolników”

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem. Chcemy, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z...

19 stycznia 2022

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego.

W związku z stwierdzaniem ognisk wścieklizny na terenie powiatów województwa mazowieckiego graniczących z województwem lubelskim Wojewoda Lubelski wydał w dniu 12 stycznia 2022 r. Rozporządzenie Nr 3 w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego wprowadzające na terenie w/w powiatów nakaz: trzymania psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu; szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie...

14 stycznia 2022

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIA

Zapisy: Rejestracji wizyty do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać pod numerem tel.: 795 180 292 Komu przysługuje pomoc Każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie podnieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub/i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna? Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach i obowiązkach. Wskazanie sposobu rozwiązania dotyczącego...

14 stycznia 2022

Koncert Kolęd

Zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu Zespół PROJEKT, który odbędzie się 16 stycznia br. po Mszy Świętej o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym w Kłoczewie. Zespół PROJEKT powstał z inicjatywy muzyków mieszkających i pochodzących z Ryk. Od kilku lat wydaje płytę z kolędami i pastorałkami. Po koncercie możliwość nabycia płyty w cenie 20 zł. Dochód z jej sprzedaży muzycy przeznaczają...

11 stycznia 2022
Pokaż pozostałe wpisy

Poznaj Polskę

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Nazwa programu: „Poznaj Polskę” Wartość dofinansowania: 47 976,00 zł Całkowita wartość zadania: 87 570,00 Gmina Kłoczew pozyskała wsparcie finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2021 w szkołach podstawowych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Szkoły, które skorzystają z dofinansowania: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernicu Szkoła Podstawowa im....

15 grudnia 2021

Remont drogi gminnej Nr 102814 L Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka

Dzięki wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudujemy w terminie do końca maja 2022 r. drogę gminną Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka o łącznej długości 4,5 km. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawimy połączenie drogowe naszej gminy z droga wojewódzką 807 (Maciejowice – Sobolew – Gończyce – Żelechów – Łuków). Nadmieniamy, że jednocześnie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w...

13 grudnia 2021

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew z (Qd)śr=140m3/d do docelowej przepustowości (Qd)śr=300m3/d I RLM=3000. Aktualnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalno-bytowe z miejscowości Kłoczew, Kawęczyn, Czernic. Pracująca oczyszczalnia została zaprojektowana na: 1225 RLM, Qdśr = 140 m3/d, Qdmax = 181 m3/d, Qs = 5,8 l/s. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Okrzejka. Oczyszczalnia ścieków...

8 grudnia 2021

„Posiłek w szkole i w domu” realizacja przez Gminę Kłoczew wieloletniego rządowego programu

Nazwa programu: Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków Nazwa zadania 1: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu...

1 grudnia 2021

Przebudowa drogi gminnej nr 102818L w miejscowości Czernic

Przebudowa drogi gminnej Nr 102818 L w miejscowości Czernic o długości 990 m Kwota dofinansowania: 239 542,00 zł Całkowita wartość zadania: 479 085,12 zł Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne) Zakres inwestycji obejmuje wykonanie w granicach pasa drogowego nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5 m oraz utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego...

1 grudnia 2021

Przebudowa drogi gminnej Nr 102800L w miejscowości Gęsia Wólka

Zadanie współfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102800L w miejscowości Gęsia Wólka” Dofinansowanie: 361 531,00 Całkowita wartość inwestycji: 602 552,35 zł Cele projektu i planowane efekty: Przebieg drogi łączy sieć dróg gminy Kłoczew znajdującej się w powiecie Ryckim i gminy Wola Mysłowska – powiat Łukowski i prowadzi w kierunku drogi wojewódzkiej relacji...

1 grudnia 2021

Przebudowa drogi gminnej Nr 119250L w miejscowości Wylezin

Zadanie współfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 119250L w miejscowości Wylezin” Dofinansowanie: 190 816,00 Całkowita wartość inwestycji: 318 027,80 zł Cele projektu i planowane efekty: Przebudowana droga gminna 119250L stanowi naturalne połączenie dróg powiatowych nr 1410L i 1416L z zaznaczeniem, że droga powiatowa 1410L prowadzi bezpośrednio od miejscowości gminnej Kłoczew na południowy...

1 grudnia 2021

Przebudowa drogi gminnej nr 102816L w Janopolu

„Przebudowa drogi gminnej nr 1028616L w Janopolu” 5 grudnia 2020 r. w Janopolu oddano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi przebudowanej dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród gości zaproszonych na otwarcie byli min. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (dotychczasowy Wojewoda Lubelski) – Przemysław Czarnek, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Leszek Kowalczyk, Radni RG. Uroczystość miała symboliczny charakter – ponieważ to...

1 grudnia 2021
Pokaż pozostałe wpisy

Modernizacja świetlicy w Starym Zadybiu

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

23 grudnia 2021

Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

Gmina Kłoczew otrzymała dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 86 091,00 zł. na budowę wodociągu łączącego miejscowości Przykwa i Julianów. Całość zadania to 168 000,00 zł. Gmina wybuduje 910 m sieci wodociągowej wraz 3 węzłami hydrantowymi. Wójt Gminy – Zenon Stefanowski zwraca uwagę, że realizacja projektu pozwoli na dostęp do wysokiej jakości wody zwłaszcza mieszkańcom, którzy...

8 grudnia 2021

Modernizacja świetlico – strażnicy w Kłoczewie

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021

Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021

Modernizacja świetlicy w Przykwie

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021
Pokaż pozostałe wpisy

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zakres umowy obejmował n/w roboty: przebudowa / modernizacja ul. Struga w miejscowości Kłoczew, długość odcinka 690 m – koszt: 189 104,01...

8 grudnia 2021

Przebudowa ul. Szkolnej w Kłoczewie

W ramach remontu wykonano chodnik i elementy znacznie podnoszące bezpieczeństwo pieszych w szczególności przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej w Kłoczewie. Jak każdy remont drogi podnosi również estetykę gminnej miejscowości. Łączny koszt robót wyniósł 131 628,03 zł Dziękujemy firmie IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa za sprawne i terminowe wykonanie robót.  ...

8 grudnia 2021
Logo Gminy Kłoczew

Budowa sieci wodociągowej na ul. Augustynowicza w Kłoczewie

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w ul. Augustynowicza w Kłoczewie dz. ewid. nr 547/9, 547/8, 584/2, 3543.   Zakres realizacji inwestycji obejmuje: Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na podstawie opracowanego projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,...

8 grudnia 2021

Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

Gmina Kłoczew otrzymała dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 86 091,00 zł. na budowę wodociągu łączącego miejscowości Przykwa i Julianów. Całość zadania to 168 000,00 zł. Gmina wybuduje 910 m sieci wodociągowej wraz 3 węzłami hydrantowymi. Wójt Gminy – Zenon Stefanowski zwraca uwagę, że realizacja projektu pozwoli na dostęp do wysokiej jakości wody zwłaszcza mieszkańcom, którzy...

8 grudnia 2021

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew z (Qd)śr=140m3/d do docelowej przepustowości (Qd)śr=300m3/d I RLM=3000. Aktualnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalno-bytowe z miejscowości Kłoczew, Kawęczyn, Czernic. Pracująca oczyszczalnia została zaprojektowana na: 1225 RLM, Qdśr = 140 m3/d, Qdmax = 181 m3/d, Qs = 5,8 l/s. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Okrzejka. Oczyszczalnia ścieków...

8 grudnia 2021
Pokaż pozostałe wpisy
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00
Skip to content