Zespół Interdyscyplinarny

Cel działania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedurę Niebieskiej Karty.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Kłoczew na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1) integrowanie i koordynowanie działań organizacji i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;

2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

4) inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych problemem przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Aktualny skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego:

1.

Bogumiła Żmuda

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie

2.

Zofia Łubianka

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bramka

3.

Danuta Łukasiak

Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie

4.

Beata Kania

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Szkoła Podstawowa w Czernicu

5.

Janina Konopka

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIVITA

6.

Mariola Sadowska

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sadu Rejonowego w Rykach

7.

Robert Tarka

Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego

Komenda Powiatowa Policji
w Rykach

8.

Jerzy Wąsikowski Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9.

Anna Woźniak Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłoczewie

10.

Kamil Majek

Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego

Komenda Powiatowa Policji
w Rykach

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłoczewie

3) Placówki oświatowej Gminy Kłoczew

4) Komendy Powiatowej Policji w Rykach

5) Kuratorskiej Służby Sądowej

6) Ośrodka zdrowia

7) Organizacji pozarządowych.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie, ul. Długa 67 A.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może powołać Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia. W skład grup roboczych mogą także wchodzić kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.