Punkt Czyste Powietrze

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Kłoczew, że z dniem 30.09.2021 r. działalność rozpoczął Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest od poniedziałku do środy, w godzinach 800 do 1200.

Zadania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego:

– pomoc w założeniu konta na portalu beneficjenta jako pierwszy krok w procedurze aplikowania o dofinansowanie

– pomoc w przygotowaniu wniosków

– udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”

– zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego złożenie wniosku oraz jego wydruk

– sprawdzenie poprawności wniosków

– przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW

– pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność

 

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie Mieszkańcom Gminy Kłoczew aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Utworzenie punktu było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Z punktu będą mogli skorzystać Mieszkańcy Gminy Kłoczew, po wcześniejszym telefonicznym 25 75 43 199 wew. 17 lub e – mailowym a.sagol@kloczew.pl ustaleniu terminu wizyty zdalnej lub konsultacji zdalnej.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

– aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego

– założone konto na Portalu Beneficjenta

– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki

– numer księgi wieczystej

– numer działki

– przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę

– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2

– wartość dochodu/rodzaj PIT

– numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania

– dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )

– zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy t.j. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie z siedzibą ul. Długa 67 A, 08 – 550 Kłoczew,  nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy
(w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania)

– załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury

– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian

 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Kłoczew.

 

Zachęcamy do korzystania z punktu!
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze znajdują się na stronie  https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

oraz na portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfos.lublin.pl/

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Kłoczew – stan na dzień 30.09.2022 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie  – 14

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 4

Kwota wypłaconych dotacji – 454 505,90 zł.

Pomocne linki:

Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Ulotka informacyjna programu Czyste Powietrze

Ulotki informacyjne o Programie „Czyste Powietrze” dostępne są w Urzędzie Gminy w Kłoczewie oraz na stronie internetowej.