Straty w produkcji rolnej i koła łowieckie

Procedura szacowania strat

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Komisje w urzędach gmin dokonują:

a) oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:

do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw, albo
w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalanego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania – w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach;

b) dwukrotnie oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:

po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę.

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia największej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, rolnik kontaktuje się z gminami na terenie tych województw. Składa do nich odpowiednie dokumenty opracowane przez właściwe urzędy wojewódzkie lub inne instytucje, w zależności od procedury. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, producent rolny przekazuje je komisji właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa LUW w Lublinie (nr telefonu 81 74-24-542 lub 81 74-24-530).

Dokumenty można składać w Urzędzie Gminy Kłoczew pok. Nr 11.
tel. 25 75 43 140 w. 15 Jerzy Filipek.

Formularze oświadczeń w załącznikach:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

Wykaz Kół Łowieckich działających na terenie gminy Kłoczew

Lp. Siedziba koła Kontakt telefoniczny
1. Koło Łowieckie „Knieja”

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Andrzej Pyra (Mroków), tel.: 698 105 500

Siedziba koła: 606 434 354

 

2. Koło Łowieckie „Miot”

ul. Myszkowska 4 lok. 32

03-533 Warszawa

Grzegrzółka Tadeusz (Gózd), tel.: 503 596 922

Siedziba koła: 22/679 16 15

3. Koło Łowieckie „Łoś”

ul. Koszalińska 4

05-510 Konstancin Jeziorna

Stanisław Latos (Rososz), tel. 81/ 865 07 70

Siedziba koła: 601 691 526

4. Koło Łowieckie „Dzik”

ul. Kochanowskiego 3 m. 401-864 Warszawa

Roman Trojan tel.: 785 444 377

Poniżej znajdziecie Państwo mapę z podziałem gminy na obszary w których działają koła łowieckie. Kliknięcie na mapę spowoduje otworzenie pełnego rozmiaru.

Szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez zwierzynę

Częstym zjawiskiem nękającym rolników, zwłaszcza w okresie wiosny i jesieni, są zwierzęta łowne wyrządzające poważne szkody w uprawach rolnych.

Szkodę należy zgłosić do właściwego podmiotu, w zależności jakie zwierzę i gdzie wyrządziło szkodę:

Zwierzę Miejsce wyrządzenia szkód Podmiot uprawniony do wypłaty odszkodowania
Dziki, jelenie, daniele i sarny Obszary obwodów łowieckich Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego (koło łowieckie)
Obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski w Lublinie)
Łosie Obszary obwodów łowieckich leśnych Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Obszary obwodów łowieckich polnych i obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski w Lublinie)

Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonują upoważnieni przedstawiciele podmiotów uprawnionych do wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach rolnych z dnia 16 kwietnia 2019 r. (DZ. U. z 2019 r. poz. 776)

1. Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich (bezpośrednio do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego – koła łowieckiego):

1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;

2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

a)poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,

b)w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

2. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

3. Zarząd województwa albo Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zawiadamia poszkodowanego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez SMS.

Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

Skarb Państwa w imieniu którego działa regionalny dyrektor ochrony środowiska odpowiada za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Odpowiedzialność o której mowa wyżej nie obejmuje utraconych korzyści.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;

2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki na której wystąpiła szkoda;

3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;

4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);

5) upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli;

6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

Forma załatwienia sprawy:

Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.

Miejsce złożenia dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 4a, 24-120 Kazimierz Dolny, tel./fax. 81 88 10 807