Szkoły nowych możliwości – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew

Szkoły nowych możliwości – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew

12 lutego 2024

Gmina Kłoczew realizuje projekt „Szkoły nowych możliwości – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew” – projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0103/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

 

Całkowita wartość projektu to 2 848 158,62 zł, w tym dofinansowanie 2 551 758,62 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 2 420 934,83 zł.

 

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 4 szkoły podstawowe z Gminy Kłoczew oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 619 uczniów (302 dz. + 317 chł.) i 95 nauczycieli (74 K i 21 M) w okresie do 28.02.2026 r. poprzez wdrożenie programów rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:

 1. a) Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;
 2. b) Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaplanowano w projekcie następujące działania:
 3. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.
 4. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społecznoemocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.

III. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do 4 szkół objętych projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorzystywane będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposażenie pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.

 1. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia
 2. Utworzenie 4 Szkolnych Ośrodków Kariery- doradztwo edukacyjno- zawodowe
 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

 

Grupę docelową stanowi 619 uczniów (302 dz. i 317 chł.) uczęszczających do 4 szkół podstawowych z terenu wiejskiej Gminy Kłoczew: Szkoły Podstawowej w Kłoczewie, Szkoły Podstawowej w Goździe, Szkoły Podstawowej w Czernicu, Szkoły Podstawowej w Woli Zadybskiej, 95 nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach, 300 rodziców.

 

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, skorzystanie z pętli indukcyjnej, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, zapewnienie dowozu dla osób niepełnosprawnych, biuro projektu pozbawione barier architektonicznych.

 

Rezultaty projektu:

 • 4 szkoły objęte wsparciem
 • 619 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem
 • 95 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
 • 19 dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem
 • 184 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym
 • 589 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 91 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu

 

 

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00