Program rządowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Program rządowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

30 stycznia 2024

Gmina Kłoczew przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Szczegóły Programu – zobacz na stronie:

Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Kłoczew przewidziano, że w 2024 r. Program będzie realizowany od dnia podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim do dnia 31 grudnia 2024 r.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 400 084,80 zł.

Całkowita wartość projektu: 400 084,80 zł.

Założono, że z Programu skorzysta 17 osób, w tym będą to osoby:

2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną: do 740 godzin na jednego uczestnika;

15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności: do 422 godzin na jednego uczestnika.

Adresaci Programu

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uwaga: w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Sposób zgłoszenia do Programu: złożenie Karty zgłoszenia w terminie od 30.01.2024r. do 09.02.2024r. w następujący sposób: elektronicznie jako skan na adres e-mail: gops@kloczew.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, lub osobiście w siedzibie GOPS w Kłoczewie, ul. Długa 67A, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana do objęcia wsparciem, GOPS dokona kwalifikacji uczestników w następujący sposób:– zostanie powołana komisja, w składzie 5 osób; Kierownik Ośrodka oraz czterech pracowników socjalnych;– komisja dokona oceny kart zgłoszenia, w razie potrzeby nawiąże ze zgłaszającym kontakt telefoniczny bądź też osobisty w celu doprecyzowania danych zawartych w Karcie oraz określenia sytuacji osobistej uczestnika Programu;

Gmina, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

  1. Osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. Osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3. Osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Osoby zgłoszone do Programu po zajęciu wszystkich dostępnych miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane.

Formularze do wypełnienia dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uwaga: Osoba niepełnosprawna może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem?

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta:
lub
b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
lub
c) osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie), które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa powyżej.

 

 

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00