Informacja o sesji Rady Gminy KĹ‚oczew w dniu 18 grudnia 2013 r.

Informacja o sesji Rady Gminy KĹ‚oczew w dniu 18 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013

Uprzejmie informujÄ™, ĹĽe w dniu 18 grudnia 2013 roku o godz. 1000 (Ĺ›roda) w Gminnym OĹ›rodku Kultury w KĹ‚oczewie, ul. Klonowa 2 odbÄ™dzie siÄ™ XXXVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy KĹ‚oczew z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Uchwalenie porzÄ…dku obrad.

3.      Sprawozdanie z dziaĹ‚alnoĹ›ci WĂłjta w okresie miÄ™dzy sesjami.

4.      Informacja PrzewodniczÄ…cego Rady Gminy o dziaĹ‚aniach w okresie miÄ™dzy sesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Uchwalenie budĹĽetu Gminy KĹ‚oczew na 2014 rok

a)      przedstawienie projektu uchwaĹ‚y budĹĽetowej wraz z uzasadnianiem,

b)      odczytanie opinii o projekcie budĹĽetu wydanej przez RegionalnÄ… IzbÄ™ ObrachunkowÄ…,

c)      odczytanie wnioskĂłw staĹ‚ych Komisji,

d)      stanowisko WĂłjta Gminy w sprawie wnioskĂłw staĹ‚ych Komisji,

e)      dyskusja nad projektem uchwaĹ‚y budĹĽetowej,

f)       gĹ‚osowanie projektu uchwaĹ‚y budĹĽetowej.

7.      Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KĹ‚oczew na lata 2014-2018.

8.      Rozpatrzenie projektĂłw uchwaĹ‚

8.1.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego w 2014 roku

8.2.   w sprawie zmian w budĹĽecie gminy na 2013 rok

8.3.   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

8.4.   w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania ProblemĂłw Alkoholowych i PrzeciwdziaĹ‚ania Narkomanii

8.5.   w sprawie przyjÄ™cia Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowoĹ›ci Wylezin
na lata 2013 – 2020

8.6.   w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok

8.7.   w sprawie zatwierdzenia planĂłw pracy staĹ‚ych Komisji Rady Gminy na 2014 rok

8.8.   w sprawie zmian w skĹ‚adzie osobowym staĹ‚ych Komisji Rady Gminy

8.9.   w sprawie nadania Statutu SamorzÄ…dowej Administracji Szkół Podstawowych i Gimnazjum w KĹ‚oczewie

9.      Odpowiedzi WĂłjta na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Sprawy różne – wolne wnioski.

11.  PrzyjÄ™cie protokoĹ‚u z Sesji Rady Gminy KĹ‚oczew odbytej w dniu 6 grudnia 2012 r.

12.  ZamkniÄ™cie obrad.

                                                                                  PrzewodniczÄ…cy Rady Gminy

Marek Cąkała

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00