Dokumenty do pobrania

INSYGNIA GMINY KŁOCZEW

INFORMACJA PUBLICZNA

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wzniesienia odwołania

oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-aktami-sprawy

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

 

ODPADY KOMUNALNE

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZEBRANIA WIEJSKIE

Wzór ogłoszenia o zebraniu wiejskim (.pdf) (.doc)

Wzór okólnika – obiegówki (.pdf) (.doc)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

 

POŻYTEK PUBLICZNY

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

OFERTA WSPÓLNA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5

UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3

UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji podatników

Deklaracje podatkowe składane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne – wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Informacje podatkowe składane przez osoby fizyczne – wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Wzór_wniosku_akcyza_2024

Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej

Zestawienie faktur

Oświadczenie o DJP koni

DJP koni 2022 – podział na grupy technologiczne

ZASÓB MIESZKANIOWY

Regulamin pracy Komisji Mieszkaniowej

OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłoczew na lata 2015-2020

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – bud mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – bud niemieszkalne

Oświadczenie o demontażu zgodnie z przepisami

Wniosek na dofinansowanie utylizacji azbestu Gmina Kłoczew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Wniosek na zawarcie umowy na odbiór ścieków

Wniosek na dofinansowanie utylizacji azbestu Gmina Kłoczew

Oświadczenie wykonawcy o demontażu wyrobów zawierających azbest

Podanie NATURA 2000

Warunki techniczne podłączenia obiektu do gminnej kanalizacji deszczowej

Oświadczenie demontaż płyt azbestowych

Oświadczenie o demontażu azbest

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego(.pdf)(.doc)

Wniosek o podział nieruchomości z art. 95

Oświadczenie wykonania robót budowlanych

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Formularz CEIDG-1 wraz z instrukcją wypełnienia

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie w miesiącu, w którym składany jest wniosek.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

ZASIŁEK RODZINNY

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (proszę drukować dwustronnie)

DROGI GMINNE

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę-przebudową istniejącego wjazdu-zjazdu z drogi publicznej gminnej

Wniosek zajecie pasa drogowego grogi gminnej

Wnioski na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych

Zarzadzenie Wójta Gminy Kłoczew w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych