Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Krok po kroku:

1. Wydrukuj  i wypełnij wniosek

2. Dołącz dokument potwierdzający prawo do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, decyzję sanitarną, zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgoda musi być bezwarunkowa i wydana na potrzeby prowadzonego postępowania). Zamiast oryginałów dokumentów możesz złożyć kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez ustanowionego  w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Dokumenty, za zgodność z oryginałem, może poświadczyć też urzędnik po okazaniu do wglądu ich oryginałów.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo. 

3. Udaj się do Urzędu Gminy i złóż wniosek oraz załączniki.
Wniosek oraz załączane dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
-bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
-bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Na wskazany na wniosku adres otrzymasz zawiadomienie o terminie oględzin punktu sprzedaży. Podczas oględzin członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dokonują sprawdzenia, czy usytuowanie punktu spełnia zasady określone w ustawie oraz przepisach prawa miejscowego. Jeżeli wystąpiłeś o zezwolenie na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) zostanie sprawdzone, czy limit ustalonych punktów sprzedaży nie został już wykorzystany.

5. Po zaopiniowaniu wniosku przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opinia dot. zasad usytuowania i limitu) otrzymasz postanowienie, które jeszcze nie uprawnia do sprzedaży napojów alkoholowych. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji.

6. Uzgodnij w Urzędzie Gminy termin ważności zezwolenia. Wpłać na wskazane konto opłatę za korzystanie w bieżącym roku z zezwolenia na alkohol  (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia). Z dowodem wpłaty zgłoś się do Urzędu Gminy po odbiór zezwolenia.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
a. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,składanego do dnia 31 stycznia):
a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej”   opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych  dodatkowa opłata to 945 zł). W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłata skarbowa:

17 zł -za pełnomocnictwo.
5 zł – za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
17 zł – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”.
 

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)

3. Uchwała Rady Gminy Kłoczew z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłoczew

4. Uchwała Rady Gminy Kłoczew z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

5. Uchwała Rady Gminy Kłoczew z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłoczew

6. Uchwała Rady Gminy Kłoczew z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Załączniki do pobrania:

1. wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2. wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

3. wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych