Świadczenie 500+

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy:

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje:

– matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na trzymaniu matki albo ojca,

– opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

– opiekunowi prawnemu dziecka,

– dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, albo lub w pieczy zastępczej;

– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

– członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym 2019/2021 ustala się od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31.05.2021 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r.– za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, a wnioski w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie ul. Długa 67A, 08-550 Kłoczew w godzinach pracy Ośrodka to jest od godz. 740 do 1540.

Załączniki:

1. SW-1 Wniosek o przyznanie świadczenia

2. SW-1Z Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia

3. SW-1 Przykład wypełnienia wniosku