Rewitalizacja techniczna centrum miejscowości Kłoczew

Dzięki pozyskanej przez Gminę Kłoczew dotacji z Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007 – 2013 zrealizowano inwestycję pn.: „Rewitalizacja techniczna centrum miejscowości Kłoczew”.  Zadanie polegało na przywróceniu funkcji i poprawie warunków korzystania z przestrzeni publicznej miejscowości Kłoczew i całej gminy a tym samym, poprawie jakości życia jej mieszkańców poprzez remont budynku „Wspólna” oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanych w centrum miejscowości Kłoczew.

Operacja miała charakter kompleksowy gdyż prace zaplanowane do realizacji (m.in.: wymiana stolarki, docieplenie budynków, budowa pochylni dla niepełnosprawnych) obejmowały całość budynków administracyjno usługowych i były drugim etapem operacji zrealizowanej 2013 r. polegającej na przywróceniu funkcji przestrzeni publicznej wokół w/w budynku.

Dzięki wsparciu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” problem niskiego poziomu funkcjonalnego infrastruktury komunalnej w centrum miejscowości został rozwiązany. Wniosek o dofinansowanie złożono 21 marca 2014 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w Lubartowie. Pozytywnie przeszedł etap oceny merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Umowę o dofinansowanie podpisano 13 października 2014 r. Kwota dofinansowania wyniosła 47 956,50 zł.

Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji technicznej centrum miejscowości poprawie uległy warunki korzystania z przestrzeni publicznej nie tylko dla mieszkańców gminy, przywrócona została funkcjonalność użytkowa budynków co pozytywnie wpłynęło na poprawę warunków życia mieszkańców korzystających z przestrzeni publicznej.

Realizacja rzeczowa projektu została zakończona w dniu 26 listopada 2013 r., zgodnie z umową z dnia 20 października 2014 r. Wykonawcą robót była firmą Zakład remontowo – budowlany S.C. Leszek i Teresa Słaby z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dzięki krótkiemu terminowi realizacji robót,  utrudnienia związane z dostępem do instytucji znajdujących się na rewitalizowanym terenie nie trwały długo i nie były zbyt uciążliwe.

W wyniku rewitalizacji nastąpiła poprawa konkurencyjności obszaru zależnego od rybactwa. Realizacja operacji wpłynęła na wzrost poziomu funkcjonalnego infrastruktury komunalnej, a także nastąpił wzrost atrakcyjności i konkurencyjności rewitalizowanego obszaru zależnego od rybactwa w regionie.