Remont stawu rybnego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wola Zadybska

Nazwa beneficjenta: Gmina Kłoczew.
Tytuł operacji: Remont stawu rybnego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wola Zadybska.
Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru rybackiego poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu w Woli Zadybskiej.

W połowie 2017 r. Gmina Kłoczew z powodzeniem aplikowała o środki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie stawu z przeznaczeniem pod miejsce rekreacji. Gmina Kłoczew zdecydowała się na kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół stawu rybnego znajdującego się w centrum miejscowości Wola Zadybska. Dzięki realizacji operacji utworzone zostało miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miejscowości i turystów odwiedzających gminę.

Wójt Gminy Kłoczew w dniu 23 kwietnia 2018 r. podpisał umowę o przyznanie pomocy nr 00015-6523.2-SW0310048/17/18 na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wniosek zakładał modernizację obiektu stawowego znajdującego się w części zabagnionej i zdegradowanej łąki stanowiącej zaniżenie terenowe – były to pozostałości po dawnym obiekcie stawowym. W wyniku wieloletnich zaniedbań z zakresu gospodarki wodnej czasza zbiornika wodnego zamuliła się, zniszczeniu uległa też zastawka spiętrzająca wodę. Wokół stawu zaczęły dziko wyrastać drzewa i krzewy, z których opadające liście w okresie jesiennym coraz negatywnej wpływały na zamulenie stawu.

Renowacja zbiornika wodnego idealnie wpisała się w krajobraz miejscowości. Dawniej w pobliżu znajdowała się kuźnia oraz karczma, obecnie nawet najstarsi mieszkańcy miejscowości nie przypominają się, kiedy ostatnio staw był remontowany.

Zrealizowanie operacji pozwoliło poprawić zły stan obiektu oraz urządzeń z nim powiązanych oraz umożliwiło poszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na obszarze LGR, jednocześnie zostało udostępnione atrakcyjne miejsce odpoczynku infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz poszerzona oferta spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej co pozytywnie wpłynęło na jej integrację.

W ramach realizacji operacji wykonano:
1.    Wykopy mas ziemnych
2.    Plantowanie skarp zbiornika wraz z obsiewem mieszanką traw
3.    Wykonanie budowli nr 1 – zastawki
4.    Wykonanie budowli nr 2 – przepustu betonowego
5.    Wykonanie budowli nr 3 – drewnianego pomostu rekreacyjnego
6.    Wykonanie chodnika wokół stawu z nawierzchnia z kostki brukowej
7.    Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej
8.    Plantowanie i zagospodarowanie powierzchni skarp stawu oraz terenu przybrzeżnego
9.    Altana turystyczno – rekreacyjna z wyposażeniem:
a)    2 stoły drewniane
b)    grill betonowy
c)    tablica informacyjna
d)    stojak na rowery
e)    lampy solarne
f)     kosze na śmieci
g)    ławki parkowe

Wysokość środków:
Całkowita wartość operacji: 199 394,50 zł
Dofinansowanie: 167 543,00 zł

Kliknij w zdjęcie aby przejść do galerii