Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie

Nazwa projektu: Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie.

W dniu 25 maja 2017 r. Gmina Kłoczew w odpowiedzi na konkurs Nr 06.04.00-IZ-00-06-001/17 Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu o łącznej wartości 2 404 233,09 zł brutto, dofinansowanie 1 529 042,29 zł (85%, bez VAT).

Przedmiotem projektu jest modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody, modernizacja 120 m. sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kłoczewie i wdrożenie systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie gospodarką wodno – ściekową (uruchomienie serwisu www za pośrednictwem, którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji online w tym zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi, skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług. System ICT przewiduje też montaż nowoczesnych wodomierzy z nakładką do odczytu radiowego).

Zakres prac budowlanych obejmuje:
1. Przebudowę ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=32m3/h w tym:
a) wymiana istniejących pomp na nowe
b) zmiana szachtów ziemnych na naziemne
c) wymiana rurażu rur nośnych
d) wymiana armatury
e) uzbrojenie szachtów
2. Budowa budynku technologicznego
3. Montaż dwóch zbiorników technologicznych na wodę uzdatnioną
4. Montaż odstojnika na wody popłuczne
5. Modernizacja sieci technologicznych i energetycznych
6. Modernizacja planu technologicznego
7. Wykonanie ogrodzenia.
8. Modernizacja budynków garażowych (środki własne)

W ramach inwestycji przygotowano dokumentację, projekt techniczny, studium wykonalności. Przewidziano zadanie świadczenia usługi inspektora nadzoru, promocyjne i zarządzania projektem

Ze zmodernizowanej i ulepszonej infrastruktury skorzysta 2070 mieszkańców gminy.

 

Galeria z budowy SUW