Kraina Uśmiechu

Projekt:„Utworzenie Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Kłoczewie”

Nr Umowy o dofinansowanie 358/RPLU.12.01.00-06-0056/18-00

Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami rozwojowymi/ niepełnosprawnościami, na terenie Gminy Kłoczew, poprzez utworzenie nowych 50 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz zmniejszenie dysproporcji rozwojowych i edukacyjnych 20 dzieci objętych wychowaniem  przedszkolnym w Przedszkolu „Kraina Uśmiechu.”

Okres realizacji Projektu:  od 01 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Grupę docelową Projektu stanowi 50 dzieci (w tym 26  dziewczynek i 24 chłopców) w wieku 3-4 lata, dla których zostaną utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kłoczew, i które nie były dotąd objęte edukacją przedszkolną. Spośród 50 dzieci objętych wsparciem, 20 dzieci będzie posiadało zdiagnozowane deficyty w obszarze rozwoju psychoruchowego (m.in.: mowy, emocjonalno-społeczne, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia percepcji, wady postawy, obniżone możliwości intelektualne).

ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE OBEJMUJE:

Zadanie 1 – Utworzenie i bieżące funkcjonowanie nowych 50 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, poprzez:

  • zakup pomocy do zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych: materiały edukacyjne, sprzęt multimedialny, komputerowy, zabawki, pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb edukacyjnych dzieci.
  • wyposażenie szatni, pomieszczenia biurowego dla kadry przedszkola oraz  kuchni.

Zadanie 2 –  Szkolenia doskonalące dla nauczycieli wychowania przedszkolnego:

  • szkolenie z zakresu pedagogiki specjalnej.

Zadanie 3 –  Dodatkowe zajęcia dla 20 dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami w zakresie rozwoju psychoruchowego:

  • zajęcia z komunikacji językowo-słownej,
  • zajęcia z psychoedukacyjne,
  • integracja sensoryczna.

W  ramach Projektu będą prowadzone następujące zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

  1. zajęcia w ramach podstawy programowej,
  2. zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,
  3. zajęcia z rytmiki,
  4. dodatkowe zajęcia wyrównujące deficyty i rozwijające kompetencje dla 20 dzieci z zdiagnozowanymi deficytami w zakresie rozwoju psychoruchowego.

Wartość Projektu: 820 413, 45 zł, w  tym wkład UE 697 351, 43 zł

Biuro projektu: Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie,  ul. Długa 67/4, 08-550 Kłoczew.