Inwestycje w roku 2018

Budowa sieci kanalizacji:
Rozpoczęły się roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączami w miejscowości Czernic, Kawęczyn i Kłoczew” – etap I i etap II.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:
Planowany termin zakończenia
I etap: 01.09.2018 r.
II etap: 01.04.2019 r.
Koszt inwestycji: 5 788 138,92 zł. brutto
Wykonawcą jest firma: PUH MEL – KAN, Kazimierz Jakubiak z siedzibą Ryżki 76 C, 21-400 Łuków

Wykonawca prowadzi prace geodezyjne oraz tyczenie, stopniowo rozpoczynają się prace ziemno – budowlane. Zostanie wybudowane ok. 17 km sieci kanalizacji sanitarnej, studnie i studzienki, przyłącza kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków.

Modernizacja dróg

W związku z alarmującym stanem nawierzchni dróg położonych w gminie Kłoczew wybudowano nawierzchnię asfaltową na następujących odcinkach:
a)       Modernizacja drogi w m. Gózd (dz. geod. nr 441) – dł. odcinka 150 mb;
b)      Modernizacja drogi w m. Bramka (dz. geod. nr 718) – dł. odcinka 350 mb:
c)       Modernizacja drogi w m. Czernic (dz. geod. nr 1010) – dł. odcinka 720 mb ;

Oddano do użytku ponad 1 220 mb nowej nawierzchni, niektóre z nich jeszcze niedawno miały charakter nieutwardzonej drogi gruntowej.

Okres realizacji: 23.07.2018 r. – 20.08.2018 r. Koszt inwestycji  347 547,85 zł brutto

Wykonawcą była firma: Fedro Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08 – 445 Osieck.

Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w gminie Kłoczew

Do dnia 12.10.2018 r. powstaną na terenie gminy Kłoczew 4 ogólnodostępne, wielofunkcyjne plenerowe strefy aktywności zlokalizowane w 4 miejscowościach Kłoczew, Gęsia Wólka, Stare Zadybie i Przykwa w ramach złożonego przez Gminę Kłoczew  wniosku do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pt. ,,Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Kłoczew” w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Elementy wchodzące w skład wariantu podstawowego otwartej strefy aktywności (dla miejscowości: Kłoczew i Stare Zadybie).

Dla siłowni zewnętrznej:
1. Podciągacz – szt. 1
2. Twister – szt. 1
3. Biegacz – szt. 1
4. Wahadło – szt. 1
5. Wioślarz – szt. 1
6. Orbitrek –  szt. 1

Dla strefy relaksu:
1. Stół do gry w szachy – szt. 1
2. Tablica kółko /krzyżyk – szt. 1.
3. Ławka parkowa – szt. 4.
4. Kosz na śmieci o pojemności 40 litrów – szt. 1
5. Tablica z regulaminem – szt. 1
6. Zagospodarowanie obszaru zielenią i nasadzeniami – szt. 4

Elementy wchodzące w skład wariantu rozszerzonego otwartej strefy aktywności (dla miejscowości: Przykwa i Gęsia Wólka) to elementy zestawu wymienione powyżej i dodatkowo elementy placu zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem wymienione poniżej:

Dla siłowni zewnętrznej:
1. Podciągacz – szt. 1
2. Twister – szt. 1
3. Biegacz – szt. 1
4. Wahadło – szt. 1
5. Wioślarz – szt. 1
6. Orbitrek –  szt. 1

Dla strefy relaksu:
1. Stół do gry w szachy – szt. 1
2. Tablica kółko /krzyżyk – szt. 1
3. Ławka parkowa – szt. 4
4. Kosz na śmieci o pojemności 40 litrów – szt. 1
5. Tablica z regulaminem – szt. 1
6. Zagospodarowanie obszaru zielenią i nasadzeniami – szt. 4

Dla strefy placu zabaw:
1. Wieża – szt. 2
2. Daszek – szt. 1
3. Barierka – szt. 4
4. Zjeżdżalnia – szt. 1
5. Drabinka pozioma – szt. 1
6. Przeplotnia linowa – szt. 1
7. Ścianka wspinaczkowa – szt. 1
8. Ścianka linowa – szt. 1
9. Zjazd spiralny – szt. 1
10. Siedzenie – szt. 1
11. Pomost – szt. 1
12. Huśtawka wahadłowa – szt. 1
13. Sprężynowiec – szt. 1

Nowo utworzone miejsca będą sprzyjać integracji społecznej, poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i są skierowane do różnych grup wiekowych. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli korzystać z ogrodzonych placów zabaw, wyposażonych w sprzęt o charakterze sprawnościowym, zaś pozostali mieszkańcy zadbać o kondycję fizyczną, korzystając z siłowni plenerowej, wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń bądź strefy relaksu z ławkami oraz stół do gry w szachy. Zagospodarowanie zieleni poprzez nasadzenia krzewów ozdobnych przyczyni się do podniesienia w sposób znaczący przestrzeni wokół.

Wartość ogólna zadania to 288 555,54zł, z czego kwota 150 000,00 to wnioskowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Wykonawcą będzie firma Bodys Sp. z o.o. ul. Patriotów 174, 08 -832 Warszawa

Stacja Uzdatniania Wody

Nazwa projektu: Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie.

W dniu 25 maja 2017 r. Gmina Kłoczew w odpowiedzi na konkurs Nr 06.04.00-IZ-00-06-001/17 Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu o łącznej wartości 2 404 233,09 zł brutto, dofinansowanie 1 529 042,29 zł (85%, bez VAT).

Przedmiotem projektu jest modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody, modernizacja 120 m. sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kłoczewie i wdrożenie systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie gospodarką wodno – ściekową (uruchomienie serwisu www za pośrednictwem, którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji online w tym zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi, skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług. System ICT przewiduje też montaż nowoczesnych wodomierzy z nakładką do odczytu radiowego).

Zakres prac budowlanych obejmuje:
1. Przebudowę ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=32m3/h w tym:
a) wymiana istniejących pomp na nowe
b) zmiana szachów ziemnych na naziemne
c) wymiana rurażu rur nośnych
d) wymiana armatury
e) uzbrojenie szachów
2. Budowa budynku technologicznego
3. Montaż dwóch zbiorników technologicznych na wodę uzdatnioną
4. Montaż odstojnika na wody popłuczne
5. Modernizacja sieci technologicznych i energetycznych
6. Modernizacja planu technologicznego
7. Wykonanie ogrodzenia.
8. Modernizacja budynków garażowych (środki własne)

W ramach inwestycji przygotowano dokumentację, projekt techniczny, studium wykonalności. Przewidziano zadanie świadczenia usługi inspektora nadzoru, promocyjne i zarządzania projektem

Ze zmodernizowanej i ulepszonej infrastruktury skorzysta 2070 mieszkańców gminy.

 

Remont stawu rybnego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wola Zadybska

Wójt Gminy Kłoczew w dniu 23 kwietnia 2018 r. podpisał umowę o przyznanie pomocy nr 00015-6523.2-SW0310048/17/18 na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wniosek zakładał modernizację obiektu stawowego znajdującego się w części zabagnionej i zdegradowanej łąki stanowiącej zaniżenie terenowe – były to pozostałości po dawnym obiekcie stawowym. W wyniku wieloletnich zaniedbań z zakresu gospodarki wodnej czasza zbiornika wodnego zamuliła się, zniszczeniu uległa też zastawka spiętrzająca wodę. Wokół stawu zaczęły dziko wyrastać drzewa i krzewy, z których opadające liście w okresie jesiennym coraz negatywnej wpływały na zamulenie stawu.

Wysokość środków:
Całkowita wartość operacji: 199 394,50 zł
Dofinansowanie: 167 543,00 zł