Cel, zadania, skład

Cel działania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedurę Niebieskiej Karty.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Kłoczew na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1) integrowanie i koordynowanie działań organizacji i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;

2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

4) inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych problemem przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Aktualny skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego:

1.

Renata Stachurska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

2.

Zofia Łubianka

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bramka

3.

Danuta Łukasiak

Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłoczewie

4.

Anna Woźniak

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłoczewie

5.

Mariola Sadowska

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Rykach

6.

Beata Kania

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Szkół
w Czernicu

7.

Janina Konopka

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

NZOZ „MEDIVITA”
w Kłoczewie

8.

Kamil Majek

Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego

Komenda Powiatowa Policji
w Rykach

9.

Robert Tarka

Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego

Komenda Powiatowa Policji
w Rykach

10.

Jerzy Wąsikowski

Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłoczewie

3) Placówki oświatowej Gminy Kłoczew

4) Komendy Powiatowej Policji w Rykach

5) Kuratorskiej Służby Sądowej

6) Ośrodka zdrowia

7) Organizacji pozarządowych.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie, ul. Długa 67 A.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może powołać Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia. W skład grup roboczych mogą także wchodzić kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.