W trosce o dobro zwierząt domowych podajemy do publicznej wiadomości obowiązki ciążące na ich właścicielach

W trosce o dobro zwierząt domowych podajemy do publicznej wiadomości obowiązki ciążące na ich właścicielach

13 maja 2024
I. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. W ramach zachowania środków ostrożności, właściciel nieruchomości, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej ogrodzenie.
2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki.
3. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniących osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.
4. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, opiekun jest mu zaobowiązany zapewnić ochronę i opiekę.
5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Znęcanie się nad zwierzętami oraz nieuzasadnione ich zabijanie jest karane.
II. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. wskazuje:
1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwość niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
3. Znęcanie się nad zwierzętami to m.in. zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
a. umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywanie w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów,
b. bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,
c. używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,
d. złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,
e. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
f. porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,
g. obcowanie płciowe ze zwierzęciem,
h. organizowanie walk zwierząt,
i. wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu,
j. utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.
W zależności od rangi naruszania prawa zwierząt (wykroczenie, przestępstwo) sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.
III. Utrzymywanie psów ras agresywnych
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Kłoczew.
Hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia jest wykroczeniem z art. 37a ustawy o ochronie zwierząt, zagrożonym karą aresztu lub grzywny. O tym, że jest to wykroczenie formalne, decyduje sam brak zezwolenia.
IV. Szczepienie przeciwko wściekliźnie
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wskazuje, iż psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne.Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w książeczce zdrowia psa.
Szczepienie przeciwko wściekliźnie zalecane jest u kotów, które wychodzą na zewnątrz lub mieszkają przy gospodarstwie domowym jednakże nie ma prawnego wymogu szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. Decyzję o szczepieniu podejmuje właściciel/opiekun zwierzęcia.
Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00