Dofinansowanie na wdrożenie programów rozwojowych w naszych szkołach

Dofinansowanie na wdrożenie programów rozwojowych w naszych szkołach

26 stycznia 2024

Gmina Kłoczew uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Szkoły nowych możliwości – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 , Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Projekt realizować będziemy we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy. Jego głównym celem jest wzrost jakości kształcenia oferowanego przez nasze placówki, a także podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów oraz nauczycieli.

Zadania projektowe skierowane są do różnych grup odbiorców. Dla uczniów przygotowana została szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Będą to zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, językowe, artystyczne, sportowe, z robotyki i programowania oraz dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Utworzymy Szkolne Ośrodki Kariery, które oferować będą doradztwo edukacyjno-zawodowe, w tym zajęcia indywidualne oraz zawodoznawcze u pracodawców.

Zorganizowane zostaną także zajęcia specjalistyczne z logopedą, terapeutą i psychologiem. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wsparciem objęci zostaną także rodzice/opiekunowie prawni chcący podwyższyć swoje kompetencje w zakresie stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych.

Projekt zakłada doskonalenie zawodowe nauczycieli, którzy poprzez udział w szkoleniach podwyższą swoje umiejętności cyfrowe, a także kompetencje w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zielonej transformacji.

Poprzez dostosowanie infrastruktury szkół oraz realizowanego programu nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz niepełnosprawnych nauczycieli upowszechniać będziemy w naszych placówkach model dostępnej szkoły. Zakupimy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt oraz utworzymy pracownie językowe.

Docelowo planujemy, że ze wsparcia skorzysta 619 uczniów, 95 nauczycieli oraz 300 rodziców.

Efektem projektu będzie nabycie u uczniów kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijających ich talenty i zainteresowania oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 2 848 158,62 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 420 934,83 zł

___________________________________________________________________________

Trwa rekrutacja do projektu „Szkoły nowych możliwości”

Zachęcamy uczniów i nauczycieli naszych szkół do wzięcia udziału w projekcie „Szkoły nowych możliwości– wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew” w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej, zaś w wersji papierowej w szkołach oraz biurze projektu: Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie, ul. Długa 67/4.

Termin na złożenie formularzy rekrutacyjnych dla uczniów upływa 14 lutego 2024 r, zaś dla nauczycieli – 16 lutego 2024 r.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz i oświadczenie uczestnika) należy złożyć w w/w terminach w sekretariacie danej szkoły lub biurze projektu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Dla wydruków czarno – białych:

Zał. nr 1a Formularz zgłoszeniowy uczeń

Zał. nr 1b Formularz zgłoszeniowy nauczyciel

Zał. nr 2 Oświadczenie RODO.cz-b

Zał. nr 3 Rekomendacja nauczyciela, wychowawcy

Zał. nr 4 Rekomendacja dyrektora

Zał. nr 5 Deklaracja udziału w projekcie

Dla wydruków kolorowych:

Zał. nr 1a Formularz zgłoszeniowy uczeń

Zał. nr 1b Formularz zgłoszeniowy nauczyciel

Zał. nr 2 Oświadczenie RODO.kolor

Zał. nr 3 Rekomendacja nauczyciela, wychowawcy

Zał. nr 4 Rekomendacja dyrektora

Zał. nr 5 Deklaracja udziału w projekcie

 

 

 

 

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00