INFORMACJA o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kłoczew

INFORMACJA o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kłoczew

9 października 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), zawiadamiam o zwołaniu na wniosek Wójta Gminy Kłoczew z dnia 6 października 2023 roku sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kłoczew w dniu 11 października 2023 roku (środa) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Kłoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Kłoczew,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2023 –2029,
3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2023
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)
 Marek Cąkała

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00