INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

20 czerwca 2023

Uprzejmie informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Analiza i wydanie opinii na temat realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2022 r.
 3. Zapoznanie się z realizacją Programów Rządowych na rzecz zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Kłoczew.
 4. Informacja na temat wyników naboru do przedszkola i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
 5. Zajęcia stanowiska w sprawie wykupu przez Gminę Kłoczew nieruchomości gruntowej.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2023 –2029,
  2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2023,
  3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. realizacji projektu: Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  4) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kłoczew.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-)
Jerzy Grzyb

 Przewodniczący Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
(-)
Roman Babik

Przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych
(-)
Marek Cąkała

 Przewodniczącego Komisji Finansów i Mienia Komunalnego
(-)
Marian Kryczka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-)
Michał Filipek

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(-)
Teresa Celej

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00