XLVII Sesja zwyczajna Rady Gminy Kłoczew

XLVII Sesja zwyczajna Rady Gminy Kłoczew

22 czerwca 2022

Uprzejmie informuję o XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 14:00(środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja na temat stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Kłoczew w roku 2021.
 7. Informacja z realizacji programu usuwania azbestu i odpadów rolniczych.
 8. Informacja na temat zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych w 2021 r.
 9. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2022 –2026,

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2022,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/332/2022 Rady Gminy Kłoczew z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłoczew w 2022 roku”,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej w gminie Kłoczew stanowiącej własność Gminy Kłoczew.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu
  27 maja 2022 roku.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)
Marek Cąkała

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00
Skip to content