Informacja o sesji zwyczajnej Rady Gminy Kłoczew

Informacja o sesji zwyczajnej Rady Gminy Kłoczew

13 maja 2022

Uprzejmie informuję o XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku o godz. 12:00 (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie
ul. Klonowa 2,  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Przyjęcie sprawozdania z zakresu realizacji Programu współpracy Gminy Kłoczew
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
  w zakresie pożytku publicznego w roku 2021 r.
 7. Przyjęcie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku
  dla środków otrzymanych przez Gminę Kłoczew na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok:
 • przedstawienie raportu,
 • debata nad przedstawionym raportem,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kłoczew
  za 2021 rok.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłoczew za 2021 rok wraz z informacją z realizacji planu finansowego GOK oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kłoczew:
 • przedstawienie wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kłoczew za 2021 rok wraz z informacją
  o stanie mienia komunalnego,
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Kłoczew
  za 2021 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kłoczew,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłoczew w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłoczew z tytułu wykonania budżetu gminy
  w 2021 roku,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłoczew za 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłoczew absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2022 –2026,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2022,
 • w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
  Wójta Gminy Kłoczew,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w miejscowości Stryj, stanowiącej własność Gminy Kłoczew,
 • w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Kłoczew.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 28 marca 2022 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 11 kwietnia 2022 roku.
 6. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie_XLVI sesja 27 maja 2022

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00
Skip to content