Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

13 maja 2022

Uprzejmie informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 10:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
  oraz działalności policji na terenie gminy Kłoczew w 2021 r.
 3. Analiza i wydanie opinii na temat sprawozdania z zakresu realizacji Programu współpracy Gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego w roku 2021 r.
 4. Przyjęcie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dla środków otrzymanych przez Gminę Kłoczew na cele związane
  z przeciwdziałaniem COVID-19.
 5. Zapoznanie się z realizacją zadania dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków.
 6. Analiza procesów demograficznych w Gminie Kłoczew.
 7. Wydanie opinii o raporcie o stanie Gminy Kłoczew za rok 2021.
 8. Wydanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok
  i absolutorium dla Wójta.
 9. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2022 –2026,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2022,
 • w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi
  na działalność Wójta Gminy Kłoczew,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w miejscowości Stryj, stanowiącej własność Gminy Kłoczew,
 • w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Kłoczew.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproszenie _Komisje wspólne_18.05.2022_

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00
Skip to content