INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

20 marca 2020

Zgodnie  z art. 3 ust.2 pkt.9 lit a-e  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 ze zm.)

Gmina Kłoczew informuje:

1.      Na terenie gminy Kłoczew w okresie od 1.01.2020 r. do 31.08.2020 r. usługi
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych świadczy:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.

ul. Cmentarna 93, 21 – 412 Adamów

2.      Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kłoczew zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach

w Puławach, ul. Dęblińska 96 , 24 – 100 Puławy

3.      W gminie Kłoczew utworzono:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany
w Kłoczewie przy ul. Długiej 58

czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 800 – 1500
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Prowadzącym PSZOK jest gmina Kłoczew

4.       Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych przyjmowany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Kłoczewie.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00