NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY

16 grudnia 2019

Szanowni Państwo, Właściciele nieruchomości zamieszkałych

Informuję, że w związku z przeprowadzonymi przetargami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, od dnia 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty z w/w tytułu. Wzrost stawek spowodowany jest przede wszystkim wzrostem cen w instalacjach unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zwiększonym strumieniem (ilością) poszczególnych frakcji odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Kłoczew z dnia 11 grudnia 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat miesięcznych dla poszczególnych gospodarstw domowych:

1.       Gospodarstwo 1 – osobowe                     – 12,00 zł

2.       Gospodarstwo 2 – osobowe                     – 25,00 zł

3.       Gospodarstwo liczące od 3 – 4 osób        – 45,00 zł

4.       Gospodarstwo liczące 5 i więcej osób      – 60,00 zł

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzona niewłaściwa segregacja odpadów lub właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zastosowane zostaną wówczas podwyższone (tj. podwojone) miesięczne stawki opłaty w wysokości:

1.       Gospodarstwo 1 – osobowe                    –   24,00 zł

2.       Gospodarstwo 2 – osobowe                    –   50,00 zł

3.       Gospodarstwo liczące od 3 – 4 osób        –   90,00 zł

4.       Gospodarstwo liczące 5 i więcej osób      – 120,00 zł

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i liczby osób w gospodarstwie domowym podanej w dotychczasowej deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Kłoczew z dnia 20 listopada 2019 r.  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje nowy termin uiszczania opłaty (bez uprzedniego wezwania) do 28 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty mogą być uiszczane gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na NOWY wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Kłoczew

Nr 15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Z uwagi na wprowadzenie miesięcznego trybu uiszczania opłaty, nie będzie można jej dokonać u sołtysa.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że nowe stawki opłaty podyktowane są czynnikami cenotwórczymi, na które my jako Mieszkańcy nie mamy wpływu, lecz wynikają z problemów z jakimi boryka się gospodarka odpadowa w całym kraju.

         Z poważaniem

Wójt Gminy Kłoczew
/-/
Zenon Stefanowski

 

Kłoczew 2019-12-16

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00