ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

16 grudnia 2016

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn:

„Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1-3 ustawy z 29 stycznia 2004 r., – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, iż:

1.    W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

EKOLIDER Jarosław Wyglądała

Lucin 4, 08 – 400 Garwolin

 

Uzasadnienie wyboru:

           

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium oceny ofert (tj. cena 70 pkt., emisja spalin – 30, co daje –  100 pkt.)

            

2.    W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. Zamówienie wpłynęła jedna oferta.

 

3.    W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

4.    W prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

5.    Zgodnie  z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

                                                                                              W imieniu Zamawiającego

Wójt Gminy Kłoczew

Zenon Stefanowski

 

 

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
  3. A/a
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00