Informacja na temat realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminie Kłoczew w 2015 r.

Informacja na temat realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminie Kłoczew w 2015 r.

12 kwietnia 2016

Na terenie Gminy Kłoczew w 2015 r. odbiór odpadów od mieszkańców odbywał się według obowiązującego harmonogramu, tj. w każdy drugi piątek miesiąca. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zajmuje się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin. Zmieszane odpady komunalne przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100 Puławy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r., a także ustala sposób ich obliczania, co ma umożliwić weryfikację ich osiągnięcia w kolejnych latach. Poziom recyklingu jaki uzyskała Gmina Kłoczew dzięki selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych przez mieszkańców wynosi 52,1%. Osiągnięty poziom recyklingu ostatecznie jednak wyniósł 82,4%,możliwe to było dziękiwysortowaniu przez regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji odpadów, które poddano przygotowaniu do ponownego użycia bądź recyklingowi.

Osiągnięte poziomy recyklingu przez gminę Kłoczew w 2015 roku

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
[%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
[%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

22,5%

(dopuszczalne max. 50%)

82,4%

(dopuszczalne min. 16%)

100%

(dopuszczalne min. 40%)

 

Na podstawie sprawozdań półrocznych otrzymanych od firm zajmujących
się odbiorem odpadów komunalnych z terenu naszej gminy odebrano następujące frakcje
i ilości odpadów:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu

 [Mg]

1

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

2,8

2

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

0,1

3

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

19,0

4

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

2,1

5

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

20,8

6

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15,4

7

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

89,9

8

15 01 07

Opakowania ze szkła

65,4

9

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

410,8

Z odpadów o kodzie 20 03 01 wysortowano następujące frakcje odpadów [w tonach]:

9a

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11

166,2

9b

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

16,3

9c

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

18,0

9d

15 01 04

Opakowania z metali (żelazne)

7,7

9e

15 01 04

Opakowania z metali (nieżelazne)

0,8

9f

15 01 07

Opakowania ze szkła

69,4

 

 

Na terenie Gminy Kłoczew funkcjonuje również Punkt Zbierania Odpadów Problemowych. Punkt przyjmuje bezpłatnie wyłącznie segregowane u źródła (tj. zebrane selektywnie w miejscu wytworzenia) odpady komunalne oraz tzw. odpady problemowe z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku. W tabeli poniżej prezentowane jest zestawienie ilości odpadów z Punktu Zbierania Odpadów Problemowych w Kłoczewie przy ul. Długiej 58, Kłoczew od stycznia do grudnia 2015 r.

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu

[tony]

1

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

4,0

2

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,1

3

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

3,5

4

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

0,5

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00