ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

14 grudnia 2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.4.2015. Nazwa zadania: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Kłoczew wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Cz. I zadania

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

ul. Zamojska 47

20-102 Lublin

 

Oferta  uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

1.      Cena oferty – 80 pkt.

2.      Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 9,6  pkt.

Łącznie oferta uzyskała 89,60 pkt.

 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, podstawą wyboru było spełnianie warunków określonych w SIWZ oraz uzyskanie najwyższej łącznej liczby punktów zgodnie z kryteriami określonymi SIWZ.                                                             

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Część II, III zadania

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

ul. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

 

Część II

Oferta  uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

1.      Cena oferty – 90 pkt.

2.      Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 3,5  pkt.

Łącznie oferta uzyskała 93,5 pkt.

 

Część III

Oferta  uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

1.      Cena oferty – 90 pkt.

2.      Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 5,5  pkt.

Łącznie oferta uzyskała 95,5 pkt.

 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, podstawa wyboru było spełnianie warunków określonych w SIWZ oraz uzyskanie najwyższej łącznej liczby punktów zgodnie z kryteriami określonymi SIWZ.                                                              

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz ofert w/w złożono ofertę niepodlegające odrzuceniu:

—————————————————————————

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

ul. Raabego 13

02-793 Warszawa

 

Cz. I zadania

Cena uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

1.      Cena oferty – 51,06 pkt.

2.      Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 9,2 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 60,26 pkt.

Cz. III zadania

Cena uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

1.      Cena oferty – 82, pkt.

2.      Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 2,5 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 82,5 pkt.

 

                                  

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta złożona przez Wykonawcę:

 

1.Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

ul. Raabego 13

02-793 Warszawa

Cz. II zadania

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ).

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Treść oferty jest niezgodna z SIWZ w zakresie formularza cenowego dotyczącego części II zamówienia – Wykonawca w formularzu cenowym poz. 14 nie podał wysokości składki na ubezpieczenie AC koparko – ładowarki JCB 3 CX Turbo, ponadto w poz. 1, 19, 20 i 21 łączna składka nie stanowi rzeczywistej sumy składek za OC, AC i NNW, ASS.

             Braki powodują, iż formularz cenowy jest niekompletny, co przesądza
o niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            Wobec powyższego oferta w/w Wykonawcy podlega odrzuceniu.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                            

                                                                                               W imieniu Zamawiającego   

                                                                                                   Wójt Gminy Kłoczew

                                                                                                     Zenon Stefanowski

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00