ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

13 kwietnia 2015

dot.: postÄ™powania o udzielenie zamĂłwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.2.2015. Nazwa zadania: „Modernizacja drĂłg na terenie Gminy KĹ‚oczew”.

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

FEDRO Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1

08 – 445 Osieck

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert,
tj. cena 95%, okres gwarancji i rękojmi – 5 %.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz ofert w/w złożono ofertę niepodlegające odrzuceniu:

—————————————————————————

Lp.                              1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

Liczba pkt. w kryterium cena:  94,21

 

Lp.                              2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05 – 800 Pruszków

Liczba pkt. w kryterium cena:  85,02

 

Lp.                              3

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych Sp. z o.o

ul. Doktora Perzyny 84 A

26-700 Zwoleń

Liczba pkt. w kryterium cena:  93,91

 

 

Lp.                              4

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych LubartĂłw S.A

ul. Krańcowa 7

21 – 100 Lubartów

Liczba pkt. w kryterium cena:  94,59

 

Lp.                              5

F.H.U BRUK – BUD Piotr Skoczek,

Pogorzel, ul. Ĺšwierkowa 31

05 – 430 Celestynów

Liczba pkt. w kryterium cena:  88,13

 

Lp.                              6

Zakład Budowy wodociągów i Kanalizacji

GĂłry 85 A

ul. Ĺšwierkowa 31

24 – 173 Markuszów

Liczba pkt. w kryterium cena:  95,74

 2. DziaĹ‚ajÄ…c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamĂłwieĹ„ publicznych ZamawiajÄ…cy informuje, ĹĽe w prowadzonym postÄ™powaniu nie zostaĹ‚y odrzucone ĹĽadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ĺšrodki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postÄ™powania o udzielenie zamĂłwienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                                                                      

                                                                                               W imieniu ZamawiajÄ…cego   

                                                                                                   WĂłjt Gminy KĹ‚oczew

 

                                                                                                    Zenon Stefanowski

PowyĹĽszÄ… informacjÄ™ umieszcza siÄ™:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej UrzÄ™du Gminy KĹ‚oczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00