ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Budowa przydomowej oczyszczalni Ĺ›ciekĂłw przy Zespole Szkół w GoĹşdzie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Budowa przydomowej oczyszczalni Ĺ›ciekĂłw przy Zespole Szkół w GoĹşdzie

20 października 2014

dot.: postÄ™powania o udzielenie zamĂłwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.13.2014. Nazwa zadania: „Budowa przydomowej oczyszczalni Ĺ›ciekĂłw przy Zespole Szkół w GoĹşdzie”.

1. DziaĹ‚ajÄ…c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamĂłwieĹ„ publicznych ZamawiajÄ…cy informuje, ĹĽe w prowadzonym postÄ™powaniu wybrano do realizacji zamĂłwienia najkorzystniejszÄ… ofertÄ™ zĹ‚oĹĽonÄ… przez WykonawcÄ™:

Z.P.U.H. INSTAL

Szubińska Elżbieta

ul. DĹ‚uga 19

08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru: najniĹĽsza cena – 117 067,28 zĹ‚ brutto

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż wybrana oferta złożona przez w/w Wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz z specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i zostaĹ‚a uznana jako najkorzystniejsza w niniejszym postÄ™powaniu z uwzglÄ™dnieniem kryterium ceny. UzyskaĹ‚a najwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ punktĂłw.                                 

2. DziaĹ‚ajÄ…c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamĂłwieĹ„ publicznych ZamawiajÄ…cy informuje, ĹĽe w prowadzonym postÄ™powaniu nie zostaĹ‚y odrzucone ĹĽadne oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ĺšrodki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postÄ™powania o udzielenie zamĂłwienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                                                                   

                                                                                             

                                                                                               W imieniu ZamawiajÄ…cego   

                                                                                                   WĂłjt Gminy KĹ‚oczew

                                                                                                     Zenon Stefanowski

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00