OGŁOSZENIE O ZAMĂ“WIENIU – roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMĂ“WIENIU – roboty budowlane

3 października 2014

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Goździe

Numer ogĹ‚oszenia: 327438 – 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMĂ“WIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina KĹ‚oczew , ul. DĹ‚uga 67, 08-550 KĹ‚oczew, woj. lubelskie, tel. 025 7543199, faks 025 7543199.

·         Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego:www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO:Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMĂ“WIENIA

II.1) OKREĹšLENIE PRZEDMIOTU ZAMĂ“WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Goździe.

II.1.2) Rodzaj zamĂłwienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Zamówienie publiczne obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych przy budynku Zespołu Szkół w Goździe na terenie działki o nr geod. 56, 2.Projektowana oczyszczalnia będzie obsługiwała Zespół Szkół w Goździe. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni następować będzie za pomocą drenażu rozsączającego do gruntu. 3.Oczyszczania ścieków zaprojektowana została w technologii hybrydowej, o przepustowości Q=6,0m³/d, w której przy zastosowaniu następującego układ technologicznego należy wykonać: a)Remont istniejących studni rewizyjnych, b)Czyszczenie oraz przebudowa wskazanych odcinków kanalizacji, c)Wykonanie pola drenażowego d)Montaż technologii oczyszczalni wraz z ogrodzeniem, e)Rozruch mechaniczny i technologiczny. 4.Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: a)projekty budowlany, b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c)przedmiary robót, mające charakter wyłącznie dokumentu pomocniczego nie stanowiącego podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.23.24.40-8, 45.25.21.27-4, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreĹ›lonej dziaĹ‚alnoĹ›ci lub czynnoĹ›ci, jeĹĽeli przepisy prawa nakĹ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speĹ‚niania warunkĂłw wymaganych od wykonawcĂłw zostanie dokonana wg formuĹ‚y speĹ‚nia – nie speĹ‚nia na podstawie zaĹ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty dokumentĂłw i oĹ›wiadczeĹ„.

·         III.3.2) Wiedza i doĹ›wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    warunek zostanie uznany za speĹ‚niony, gdy Wykonawca wykaĹĽe, ĹĽe wykonaĹ‚ w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upĹ‚ywem terminu skĹ‚adania ofert albo wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹ‚u w postÄ™powaniu, a jeĹĽeli okres prowadzenia dziaĹ‚alnoĹ›ci jest krĂłtszy- w tym okresie, wykonaĹ‚ co najmniej jednÄ… robotÄ™ o podobnym charakterze i wartoĹ›ci do przedmiotu zamĂłwienia

·         III.3.3) PotencjaĹ‚ techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speĹ‚niania warunkĂłw wymaganych od wykonawcĂłw zostanie dokonana wg formuĹ‚y speĹ‚nia – nie speĹ‚nia na podstawie zaĹ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty dokumentĂłw i oĹ›wiadczeĹ„.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamĂłwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca speĹ‚ni ten warunek , jeĹĽeli wykaĹĽe dysponowanie: przynajmniej 1 osobÄ… mogÄ…cÄ… peĹ‚nić funkcjÄ™ kierownika budowy posiadajÄ…cÄ… uprawnienia budowlane okreĹ›lone przepisami Prawa budowlanego w specjalnoĹ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeĹ„ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych, posiadajÄ…cÄ… wpis na listÄ™ czĹ‚onkĂłw wĹ‚aĹ›ciwej izby samorzÄ…du zawodowego.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speĹ‚niania warunkĂłw wymaganych od wykonawcĂłw zostanie dokonana wg formuĹ‚y speĹ‚nia – nie speĹ‚nia na podstawie zaĹ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty dokumentĂłw i oĹ›wiadczeĹ„.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robĂłt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upĹ‚ywem terminu skĹ‚adania ofert albo wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹ‚u w postÄ™powaniu, a jeĹĽeli okres prowadzenia dziaĹ‚alnoĹ›ci jest krĂłtszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoĹ›ci, daty i miejsca wykonania oraz z zaĹ‚Ä…czeniem dowodĂłw dotyczÄ…cych najwaĹĽniejszych robĂłt, okreĹ›lajÄ…cych, czy roboty te zostaĹ‚y wykonane w sposĂłb naleĹĽyty oraz wskazujÄ…cych, czy zostaĹ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidĹ‚owo ukoĹ„czone;
  • wykaz osĂłb, ktĂłre bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamĂłwienia, w szczegĂłlnoĹ›ci odpowiedzialnych za Ĺ›wiadczenie usĹ‚ug, kontrolÄ™ jakoĹ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doĹ›wiadczenia i wyksztaĹ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamĂłwienia, a takĹĽe zakresu wykonywanych przez nie czynnoĹ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oĹ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z wĹ‚aĹ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaĹ‚alnoĹ›ci gospodarczej, jeĹĽeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeĹ›niej niĹĽ 6 miesiÄ™cy przed upĹ‚ywem terminu skĹ‚adania wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamĂłwienia albo skĹ‚adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotĂłw zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktĂłrym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, ĹĽe:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogĹ‚oszono upadĹ‚oĹ›ci – wystawiony nie wczeĹ›niej niĹĽ 6 miesiÄ™cy przed upĹ‚ywem terminu skĹ‚adania wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamĂłwienia albo skĹ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotĂłw naleĹĽÄ…cych do tej samej grupy kapitaĹ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentĂłw albo informacji o tym, ĹĽe nie naleĹĽy do grupy kapitaĹ‚owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)WypeĹ‚niony formularz ofertowy – wg zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do SIWZ. b)ZamawiajÄ…cy wymaga, aby Wykonawca zaĹ‚Ä…czyĹ‚ do oferty kosztorys ofertowy – uproszczony opracowany na podstawie przedmiaru robĂłt – wg zaĹ‚Ä…cznika nr 2 do SIWZ. c)Dokument peĹ‚nomocnika WykonawcĂłw ubiegajÄ…cych siÄ™ wspĂłlnie o udzielenie zamĂłwienia w formie oryginaĹ‚u. W przypadku wyboru oferty wykonawcĂłw wspĂłlnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamĂłwienia zamawiajÄ…cy bÄ™dzie ĹĽÄ…daĹ‚ przed zawarciem umowy, umowÄ™ regulujÄ…cÄ… współpracÄ™ tych wykonawcĂłw

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMĂ“WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamĂłwienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a)gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b)konieczności zmiany terminu realizacji całości zadania w związku z: z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktĂłrej jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:17.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Realizowane zadanie jest dofinansowane w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Objętego PROW na lata 20007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00