ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Rewitalizacja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Rewitalizacja

29 sierpnia 2014

dot.: postÄ™powania o udzielenie zamĂłwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.12.2014. Nazwa zadania:  â€žRewitalizacja techniczna centrum miejscowoĹ›ci KĹ‚oczew”.

1. DziaĹ‚ajÄ…c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamĂłwieĹ„ publicznych ZamawiajÄ…cy informuje, ĹĽe w prowadzonym postÄ™powaniu wybrano do realizacji zamĂłwienia najkorzystniejszÄ… ofertÄ™ zĹ‚oĹĽonÄ… przez WykonawcÄ™:

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY S.C.

Leszek i Teresa SĹ‚aby

ul. WspĂłlna 72

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż wybrana oferta złożona przez w/w/ Wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz z specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu
z uwzględnieniem kryterium ceny. Uzyskała największą liczbę punktów.

2. DziaĹ‚ajÄ…c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamĂłwieĹ„ publicznych ZamawiajÄ…cy informuje, ĹĽe w prowadzonym postÄ™powaniu nie zostaĹ‚y odrzucone ĹĽadne oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanego terminu – zgodnie z art. 94 ust 3 Pzp.

 

Ĺšrodki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postÄ™powania o udzielenie zamĂłwienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                     

                                                                                               W imieniu ZamawiajÄ…cego   

                                                                                                   WĂłjt Gminy KĹ‚oczew

                                                                                                     Zenon Stefanowski

 

PowyĹĽszÄ… informacjÄ™ umieszcza siÄ™:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej UrzÄ™du Gminy KĹ‚oczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00