OGŁOSZENIE O ZAMĂ“WIENIU – dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMĂ“WIENIU – dostawy

11 czerwca 2014

Kłoczew: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w sześciu Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogĹ‚oszenia: 198252 – 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina KĹ‚oczew , ul. DĹ‚uga 67, 08-550 KĹ‚oczew, woj. lubelskie, tel. 025 7543199, faks 025 7543199.

·         Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego:www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO:Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMĂ“WIENIA

II.1) OKREĹšLENIE PRZEDMIOTU ZAMĂ“WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w sześciu Szkołach Podstawowych w Gminie Kłoczew w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamĂłwienia:dostawy.

II.1.4) OkreĹ›lenie przedmiotu oraz wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:Przedmiotem zamĂłwienia jest dostawa i montaĹĽ wyposaĹĽenia do oddziaĹ‚Ăłw przedszkolnych w szeĹ›ciu SzkoĹ‚ach Podstawowych w Gminie KĹ‚oczew w ramach projektu Modernizacja oddziaĹ‚Ăłw przedszkolnych w SzkoĹ‚ach Podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpoĹ‚ecznego w ramach Programu Operacyjnego KapitaĹ‚ Ludzki, Priorytet IX. RozwĂłj wyksztaĹ‚cenia i kompetencji w regionach. DziaĹ‚anie 9.1WyrĂłwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoĹ›ci usĹ‚ug edukacyjnych Ĺ›wiadczonych w systemie oĹ›wiaty, PoddziaĹ‚anie 9.1.1 Zmniejszanie nierĂłwnoĹ›ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nr projektu POKL.09.01.01-06-047/12 w podziale na części: Część 1 – Organizacja placu zabaw Część 2 – Zakup i montaĹĽ placu zabaw Część 3 – Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu poprzez zakup i montaĹĽ Część 4 – Dostawa Ĺ›rodkĂłw czystoĹ›ci Część 5 – Zakup mebli i wyposaĹĽenia Część 6 – DoposaĹĽenie kuchni Część 7 – Zakup i montaĹĽ rolet okiennych Część 8 – Dostawa i montaĹĽ okna Część 9 – WyposaĹĽenie zapewniajÄ…ce bezpieczne warunki opieki nad dziećmi Część 10 – Zabawki Część 11 – Pomoce dydaktyczne Części 12 – ArtykuĹ‚y plastyczne Części 13 – Zakup sprzÄ™tu ICT 3.2. Dostawy wyposaĹĽenia dostarczyć bezpoĹ›rednio do szkół – SzkoĹ‚a Podstawowa w Czernicu, SzkoĹ‚a Podstawowa w GoĹşdzie, SzkoĹ‚a Podstawowa w Starym Zadybiu, SzkoĹ‚a Podstawowa w KawÄ™czynie, SzkoĹ‚a Podstawowa w Woli Zadybskiej, SzkoĹ‚a Podstawowa w KĹ‚oczewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamĂłwienia zostaĹ‚ zawarty w zaĹ‚Ä…czniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamĂłwienia), bÄ™dÄ…cy integralnÄ… częściÄ… SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.10.00-8, 30.19.00.00-7, 39.10.00.00-3, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 37.50.00.00-3, 32.30.00.00-6, 30.20.00.00-1, 39.70.00.00-9, 39.22.10.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 14.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:ZamawiajÄ…cy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreĹ›lonej dziaĹ‚alnoĹ›ci lub czynnoĹ›ci, jeĹĽeli przepisy prawa nakĹ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speĹ‚niania warunkĂłw wymaganych od wykonawcĂłw zostanie dokonana wg formuĹ‚y speĹ‚nia – nie speĹ‚nia na podstawie zaĹ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty dokumentĂłw i oĹ›wiadczeĹ„.

·         III.3.2) Wiedza i doĹ›wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek posiadania wiedzy i doĹ›wiadczenia zostanie uznany za speĹ‚niony za speĹ‚niony jeĹĽeli Wykonawca wykaĹĽe, ĹĽe w okresie ostatnich 3 lat, przed upĹ‚ywem terminu skĹ‚adania ofert, a jeĹ›li okres prowadzenia dziaĹ‚alnoĹ›ci jest krĂłtszy – w tym okresie, wykonaĹ‚ przynajmniej jedno zamĂłwienie polegajÄ…ce na dostawie i montaĹĽu placĂłw zabaw i pomocy dydaktycznych oraz wyposaĹĽenia przedszkoli na kwotÄ™ Ĺ‚Ä…cznÄ… nie mniejszÄ… niĹĽ 300 000 zĹ‚ brutto oraz przedstawi dowody potwierdzajÄ…ce, ĹĽe zamĂłwienia te zostaĹ‚y wykonane w sposĂłb naleĹĽyty

·         III.3.3) PotencjaĹ‚ techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speĹ‚niania warunkĂłw wymaganych od wykonawcĂłw zostanie dokonana wg formuĹ‚y speĹ‚nia – nie speĹ‚nia na podstawie zaĹ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty dokumentĂłw i oĹ›wiadczeĹ„.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamĂłwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speĹ‚niania warunkĂłw wymaganych od wykonawcĂłw zostanie dokonana wg formuĹ‚y speĹ‚nia – nie speĹ‚nia na podstawie zaĹ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty dokumentĂłw i oĹ›wiadczeĹ„.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speĹ‚niania warunkĂłw wymaganych od wykonawcĂłw zostanie dokonana wg formuĹ‚y speĹ‚nia – nie speĹ‚nia na podstawie zaĹ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty dokumentĂłw i oĹ›wiadczeĹ„.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku Ĺ›wiadczeĹ„ okresowych lub ciÄ…gĹ‚ych rĂłwnieĹĽ wykonywanych, gĹ‚Ăłwnych dostaw lub usĹ‚ug, w okresie ostatnich trzech lat przed upĹ‚ywem terminu skĹ‚adania ofert albo wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹ‚u w postÄ™powaniu, a jeĹĽeli okres prowadzenia dziaĹ‚alnoĹ›ci jest krĂłtszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoĹ›ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotĂłw, na rzecz ktĂłrych dostawy lub usĹ‚ugi zostaĹ‚y wykonane, oraz zaĹ‚Ä…czeniem dowodĂłw, czy zostaĹ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane naleĹĽycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oĹ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z wĹ‚aĹ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaĹ‚alnoĹ›ci gospodarczej, jeĹĽeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeĹ›niej niĹĽ 6 miesiÄ™cy przed upĹ‚ywem terminu skĹ‚adania wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamĂłwienia albo skĹ‚adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotĂłw zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktĂłrym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, ĹĽe:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogĹ‚oszono upadĹ‚oĹ›ci – wystawiony nie wczeĹ›niej niĹĽ 6 miesiÄ™cy przed upĹ‚ywem terminu skĹ‚adania wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamĂłwienia albo skĹ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotĂłw naleĹĽÄ…cych do tej samej grupy kapitaĹ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentĂłw albo informacji o tym, ĹĽe nie naleĹĽy do grupy kapitaĹ‚owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)WypeĹ‚niony formularz ofertowy – na zaĹ‚Ä…czniku nr 2 do SIWZ. 2)Kosztorys ofertowy, w ktĂłrym naleĹĽy uwzglÄ™dnić wszystkie koszty zwiÄ…zane z prawidĹ‚owym wykonaniem przedmiotu zamĂłwienia – na zaĹ‚Ä…czniku nr 3 do SIWZ. 3)WzĂłr umowy – na zaĹ‚Ä…czniku nr 4 do SIWZ. 4)Wykonawcy wspĂłlnie ubiegajÄ…cy siÄ™ o udzielenie zamĂłwienia winni zaĹ‚Ä…czyć do oferty oryginaĹ‚ peĹ‚nomocnictwa celem ustalenia: Wykonawcy – peĹ‚nomocnika uprawnionego do wystÄ™powania w imieniu grupy wykonawcĂłw, WykonawcĂłw ubiegajÄ…cych siÄ™ wspĂłlnie o przedmiotowe zamĂłwienie publiczne (wymienionych z nazwy z okreĹ›leniem adresu siedziby).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMĂ“WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamĂłwienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: a)przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia, b)przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia, c) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktĂłrej jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.06.2014 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nr projektu POKL.09.01.01-06-047/12.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZÄ„CE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Organizacja placu zabaw.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):37.53.52.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zakup i montaż placu zabaw.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):37.53.52.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu poprzez zakup i montaż.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):44.41.00.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Dostawa środków czystości.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):44.41.00.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Zakup mebli i wyposażenia.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):39.10.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Doposażenie kuchni.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):39.22.10.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:7 NAZWA: Zakup i montaż rolet okiennych.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):45.42.11.45-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:8 NAZWA: Dostawa i montaż okna.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):45.42.11.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:9 NAZWA: Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika ne 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):39.16.10.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:10 NAZWA: Zabawki.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):37.52.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:11 NAZWA: Pomoce dydaktyczne.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):39.16.21.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:12 NAZWA: Artykuły plastyczne.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):30.19.00.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

 

CZĘŚĆ Nr:13 NAZWA: Zakup sprzętu ICT.

·         1) KrĂłtki opis ze wskazaniem wielkoĹ›ci lub zakresu zamĂłwienia:wg. zaĹ‚Ä…cznika nr 1 do siwz.

·         2) WspĂłlny SĹ‚ownik ZamĂłwieĹ„ (CPV):32.30.00.00-6, 30.20.00.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:ZakoĹ„czenie: 14.08.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniĹĽsza cena.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00