ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – remont cząstkowy dróg gminnych

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – remont cząstkowy dróg gminnych

19 marca 2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.4.2014. Nazwa zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew grysami   i emulsją asfaltową ”.

 

1.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych

DROGBUD Sp. z o.o.

ul. Gen. Kleeberga 63

21-400 Łuków

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

28,84  zł brutto  za 1m² remontowanej nawierzchni

 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 pkt w przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz ofert w/w złożono oferty niepodlegające odrzuceniu:

—————————————————————————

L.p.                             1

Usługi Drogowe

Piotr Kosmala

Anielów 29 A

08-460 Sobolew

Liczba pkt. w kryterium cena:  78,15

 

Lp.                              2

„TROJACKI”

Zdzisław Trojacki, Mirosław Trojacki

ul. Kilińskiego 43

27-300 Lipsko

Liczba pkt. w kryterium cena:  93,78

 

Lp.                              3

Zakład Usługowo Remontowo Budowlany

Jerzy Parol

Al. Legionów 19

08-400 Garwolin

Liczba pkt. w kryterium cena:  90,18

 

 

 

 

 

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  został wykluczony  następujący  Wykonawca:

 

Elektro-Pol

Grzegorz Łysoń

Janopol 15

08-550 Kłoczew

 

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia:  Zamawiający na podstawie  art. 26  ust 3. ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych wezwał Wykonawcę pismem z dnia 10 marca 2014r do uzupełnienia oferty o brakujące referencje jako wykazanie spełniania warunków udziału                         w postępowaniu przedstawionego w pkt. 8  SIWZ.  

W wymaganym terminie t.j. do dnia 13 marca 2014r. Wykonawca nie uzupełnił oferty o brakujący dokument w związku z powyższym  Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia a jego oferta została uznana za odrzuconą.

 

Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

 

Elektro-Pol

Grzegorz Łysoń

Janopol 15

08-550 Kłoczew

 

Uzasadnienie: zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Na podstawie pkt. 13 SIWZ Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu Zamawiającego  25 75 43 199 lub drogą elektroniczną na adres: gmina@kloczew.pl

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy;

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                                           

W imieniu Zamawiającego     

Wójt Gminy Kłoczew

Zenon Stefanowski

 

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00