ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – oświetlenie

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – oświetlenie

19 marca 2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.3.2014. Nazwa zadania: Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kłoczew.

 

1.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo  Usługowe

MADO Andrzej Mróz

ul. Leśna 3

08-330 Kosów Lacki

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

418 200,37  zł brutto 

 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 pkt w przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz ofert w/w złożono oferty niepodlegające odrzuceniu:

—————————————————————————

L.p.                             1

ELEKTRO-SPARK  Sp. z o.o.

ul. Energetyków 15

20-468 Lublin

Liczba pkt. w kryterium cena:  66,12

 

Lp.                              2

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY

Krzysztof Zięba

Niemianowice 35B

26-634  Gózd

Liczba pkt. w kryterium cena:  86,95

 

Lp.                              3

ELEKTRO-INSTAL-BUD

Usługi Elektryczne – Budowlane

Niebrzegowski Krzysztof

ul. Batalionów Chłopskich 7

21-400 Łuków

Liczba pkt. w kryterium cena:  68,51

 

 

 

 

 

 

Lp.                              4

INSTAL- EL

J.A. Chancewicz  Sp.j

ul. Kryńska 57 A

16-100 Sokółka

Liczba pkt. w kryterium cena:  71,85

 

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Na podstawie pkt. 13 SIWZ Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu Zamawiającego  25 75 43 199 lub drogą elektroniczną na adres: gmina@kloczew.pl

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy;

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                              

W imieniu Zamawiającego     

Wójt Gminy Kłoczew

Zenon Stefanowski

 

 

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00