ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

21 listopada 2013

Wójt Gminy Kłoczew  działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.18.2013. Nazwa zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew – ETAP I.”

Uzasadnienie

 

            Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew – ETAP I”ponieważ cena  złożonej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                            Wójt Gminy Kłoczew

                                                                                                              Zenon Stefanowski

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00