ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Odwodnienie terenu przy ul. Źródlanej „

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Odwodnienie terenu przy ul. Źródlanej „

24 września 2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.15.2013. Nazwa zadania: „Odwodnienie terenu przy ul. Źródlanej”

1.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.H.U. HYDROMIX

Sebastian Piętka

Stara Huta 45

08-410 Garwolin

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

59 937,14  zł brutto

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, w przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 pkt. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą może być zawarta w trybie art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a) ustawy Pzp tj. przed upływem 5 – dniowego terminu.

 

Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.                                                                                                                                                              

 

                                                                                              W imieniu Zamawiającego   

                                                                                                   Wójt Gminy Kłoczew

                                                                                                   /-/ Zenon Stefanowski

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00