ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

22 sierpnia 2013

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wójt Gminy Kłoczew  działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.11.2013. Nazwa zadania: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Zadybska.

Uzasadnienie

 

            Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o udzielenie zamówienia publicznego, w  części I zamówienia pn: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Zadybska – elewacja” oraz w części II zamówienia pn: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Zadybska – łazienki,” ponieważ cena  złożonej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.                                                                                                         

Wójt Gminy Kłoczew

/-/Zenon Stefanowski

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00