ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

3 lipca 2013

Wójt Gminy Kłoczew  działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego   w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.9.2013.  Nazwa zadania: „Dostawaciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłoczewie.

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o udzielenie zamówienia publicznego gdyż zamiarem Gminy Kłoczew zgodnie z wcześniejszym porozumieniem z OSP w Kłoczewie była pomoc formalno-techniczna w przeprowadzeniu przez OSP w Kłoczewie przetargu na zadanie pn: „Dostawaciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłoczewie.Zamawiającym w ww. postępowaniu było OSP w Kłoczewie, a nie Gmina Kłoczew.

Wobec powyższego zachodzą przesłanki prawne do unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, bowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                    Wójt Gminy Kłoczew

 

                                                                                    /-/Zenon Stefanowski

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00