OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

3 lipca 2013

Wójt Gminy Kłoczew z siedzibą w Kłoczewie, ul. Długa 67 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego (wraz z demontażem) stanowiącego własność Gminy Kłoczew, tj, wyposażenia hydroforni w miejscowości Czernic, w skład którego wchodzą między innymi:

– zbiornik metalowy hydroforowy o pojemności 4 m3

– zbiornik metalowy odżelaziacza o pojemności 3,2 m3

– zbiornik metalowy – areator powietrze-woda pojemności 50 litrów

– rury stalowe średnicy 100-50 mm

– zasuwy wodociągowe średnicy 100 mm – 10 szt. (żeliwo)

– szafa elektryczna sterująca układem hydroforowym

– skrzynka stalowa – pomiarowa wody płuczącej się

– chlorator C-52 (do uzdatniania wody) obudowa żeliwna

Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu od dnia 04.07.2013r. do dnia 17.07.2013 r. Osoba do kontaktu Pani Joanna Kopik-Piszczek Tel. 25/7543299 w godz. 800 do 1400

Hydrofornia znajduje się przy Zespole Szkół w Czernicu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2013 r. o godzinie 900  w budynku Urzędu Gminy Kłoczew w Sali Ślubów.

Wadium należy wnieść w gotówce do dnia 17.07.2013 r. do godz. 1500  w kasie Urzędu Gminy.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnikom przetargu, którzy przetarg przegrywają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia – zakupu środka trwałego.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie,

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy nabywca będzie uchylał się od uiszczenia ceny nabycia – zakupu środka trwałego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wnosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości bez podawania przyczyn.

        

                                                                                  Wójt

Kłoczew, dnia 3.07.2013 r.                                Zenon Stefanowski

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w BIP

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00