ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

17 czerwca 2013

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.7.2013. Nazwa zadania: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłoczew.

A.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„EKOLIDER”  Jarosław Wyglądała

Lucin 4

08-400  Garwolin

Cena brutto za cały okres obowiązywania umowy : 213 840,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:  W postępowaniu została złożona 1 (jedna) oferta spełniająca  wszystkie wymogi formalne.

 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 pkt w przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

B.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 C. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 D.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi niezwłocznie po przekazaniu niniejszego  zawiadomienia .

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

 

                                                                                    Wójt Gminy Kłoczew

                                                                                   /-/ Zenon Stefanowski

 

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00