ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

27 maja 2013

Wójt Gminy Kłoczew  działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.6.2013. Nazwa zadania: Rewitalizacja centrum miejscowości Kłoczew.

Uzasadnienie

 

            Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, o których mowa wyżej, ze względu na stwierdzone wady w zakresie przedmiotu zamówienia, dotyczące błędnie podanych elementów projektu technicznego.

            Wobec powyższego zachodzą przesłanki prawne do unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, bowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                            Wójt Gminy Kłoczew

 

                                                                                                             /-/Zenon Stefanowski

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00