ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

21 maja 2013

W związku z licznymi pytaniami w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: ZP.271.1.6.2013, nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum miejscowości Kłoczew” działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), uprzejmie informujemy, iż Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 14 dni.

Z przyczyn wskazanych powyżej  termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 24.05.2013r. na dzień 07.06.2013r. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 24.05.2013r. na dzień 07.06.2013r.

 

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

 

                                                                                                      

W imieniu Zamawiającego  

Wójt Gminy Kłoczew

/-/ Zenon Stefanowski

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00