ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

15 kwietnia 2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.5.2013.   

Nazwa zadania: „Świadczenie usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kłoczew”

1.                  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną  przez Wykonawcę:

 

P.I.S.  K. Dybowski – BAKART Sp.z o.o

ul. Goździków 25

04-231 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

Czynsz dzierżawny –  6 211,50 zł brutto miesięcznie

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 pkt w przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych  

Zmawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 5

08-550 Ryki

 

Uzasadnienie faktyczneodrzucenia oferty: Oferta  zawiera błąd w obliczeniu  ceny polegającej na zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT przy ustaleniu miesięcznego czynszu dzierżawnego.

 

 

Zgodnie z treścią  przepisu art. 89 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) , z zastrzeżeniem ,że zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające

na niezgodności oferty z SIWZ , niepowodujące istotnych zmian  w treści oferty. W myśl art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP oferta powinna zostać odrzucona , jeżeli zawiera błędy                           w obliczeniu ceny.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli  zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz oferty w/w złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

—————————————————————————

Lp.                               1

Elektro-Pol

Grzegorz Łysoń

Janopol 15

08-550 Kłoczew

Liczba pkt. w kryterium cena:  66,61

 

 

Lp.                               2

 

Usługi Instalacyjno – Sanitarne WOD –KAN , CO, GAZ  Jurzysta Henryk

ul. Sądowa 12

08-460 Sobolew

Liczba pkt. w kryterium cena:  49,90

 

 

Lp.                               3

Zakład Budowy i Eksploatacji  i Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o

Miętne, ul. Główna 45

08-400 Garwolin

Liczba pkt. w kryterium cena:  71,28

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia                                 o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 

 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

                                                                                                     

 

                                                                                  W imieniu Zamawiającego

                                                                                      Wójt Gminy Kłoczew

                                              

                                                                                    /-/ Zenon Stefanowski

 

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00