ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

15 kwietnia 2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZP.271.1.2.2013 Nazwa zadania: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew grysami i emulsją asfaltową”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

USŁUGI DROGOWE

Piotr Kosmala

Anielów 29 A

08-460 Sobolew

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

24,60 zł brutto za 1 m² remontowanej nawierzchni

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą z ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 pkt w przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu oprócz oferty w/w złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

—————————————————————————

Lp.                               1

Fedro”  Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

53,51 zł brutto za 1 m² remontowanej nawierzchni

Liczba pkt. w kryterium cena:  45,97

 

 

 

Lp.                               2

 

„ TROJACKI” Z. i M. Trojacki

 ul. Kilińskiego 43

27-300 Lipsko

28,90  zł brutto za 1 m² remontowanej nawierzchni

Liczba pkt. w kryterium cena:  85,12

 

Lp.                               3

F.H.U BRUK- BUD Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

36,51  zł brutto za 1 m² remontowanej nawierzchni

Liczba pkt. w kryterium cena:  67,37 

 

Lp.                               4

PAROL

Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany

Parol Jerzy

Al. Legionów 19

08-400 Garwolin

29,95  zł brutto za 1 m² remontowanej nawierzchni

Liczba pkt. w kryterium cena:  82,13

 

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanego terminu – zgodnie z art. 94 ust 3 Pzp.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

                                                                                                      

                                                                                              W imieniu Zamawiającego   

                                                                                                   Wójt Gminy Kłoczew

 

 

                                                                                                     /-/ Zenon Stefanowski

 

 

Powyższą informację umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłoczew
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłoczew  www.kloczew.pl
  3. A/a
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00