Uchwała Nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

3 stycznia 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3  ustawy z dnia13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu     o liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na nieruchomości.

§ 2.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

1)      40,00 złotych (słownie: czterdzieści złotych) od jednego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

2)      ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 25,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych) od jednego gospodarstwa domowego.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłoczew.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        /-/

                                                                                              Marek Cąkała

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00