Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 11.07.2020
name-day: Benedykta, Kariny, Olgi
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Otwarty konkurs ofert na zadania o charakterze pożytku publicznego
print
published: 2020-01-23 09:31:33

Otwarty konkurs ofert na zadania o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Kłoczew
ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew

działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2020 r.

1.      Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji poniższych zadań publicznych Gminy Kłoczew w zakresie przedsięwzięć kulturalnych  
i powszechnych zajęć sportowych.

2.      Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

1) W zakresie kultury i sztuki:

a) Udział zespołów ludowych i artystycznych w przeglądach i festiwalach oraz imprezach cyklicznych w szczególności organizowanych przez Gminę Kłoczew, jednostki organizacyjne gminy i organizacje pozarządowe wspierające działalność kulturalną;

b) Udział delegacji w dożynkach Gminy Kłoczew;

c) Organizacja uroczystości związanych z XXX-leciem restytucji samorządu terytorialnego.

2) W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) Organizacja i prowadzenie ogólnie dostępnych zajęć sportowo – rekreacyjnych prowadzonych pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów wraz z bieżącym przygotowaniem boiska w Starym Zadybiu wg bieżących potrzeb.

b) Reprezentacja Gminy poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych.

3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje w/w zadań wynosi    80 000,00 złotych w tym na:

1)      Działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 40 000,00 zł.

2)      Działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 40 000,00 zł.

4.      Termin i realizacja zadania:

1) Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.

2) Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

3) Zadania należy realizować w taki sposób by działaniami objęta była jak największa liczba uczestników.

4) W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:

a) zgodne z przyjętym programem realizowanie zadań merytorycznych,

b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie kwot dotacji,

      c) rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych.

5.      Zasady przyznawania dotacji:

1)      Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

2)      Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy Kłoczew.

3)      Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) również wkład osobowy i rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tych wkładów. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a)      Odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania) ze wskazaniem osób prawnie umocowanych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji (w przypadku organizacji rejestrowanych poza KRS)

b)      Pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę
o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji organizacji).

4)      W przypadku gdy rodzaj zadania uniemożliwia określenie rezultatów nie wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt. 6, z określeniem wskaźnika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania.

5)      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

6)      Po rozpatrzeniu ofert Komisja Konkursowa przedstawi protokół z propozycją przyznanej kwoty dotacji Wójtowi Gminy Kłoczew.

7)      Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Kłoczew.

8)      W przypadku, gdy organizacja otrzymuje dotacje niższą niż wnioskowana konieczne jest dokonanie uzgodnień których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

Wzór formularza oferty można pobrać ze strony internetowej www.kloczew.pl – zakładka Dokumenty do pobrania dział Pożytek publiczny.

 

6.   Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kłoczew przy ul. Długiej 67 lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego” (decyduje data wpływu).

7. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:

1)      Możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

2)      Kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,

3)      Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

4)      Przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)      Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków,

6)      Sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kłoczew. Konkurs ma charakter jawny.

9. W poprzednim roku Gmina Kłoczew realizowała niżej wymienione zadania, tego samego rodzaju:

1) W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 30 000,00 całą kwotę pokryto dotacją budżetową,

2) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 40 000,00 całą kwotę pokryto dotacją budżetową.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kloczew.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kłoczew.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
25 75 43 199 w. 17 lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Kłoczew.
Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłoczew
oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kloczew.pl oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłoczew:
http://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/

Pełna treść ogłoszenia:

Otwarty konkurs ofert na zadania o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na zadania o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na zadania o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na zadania o charakterze pożytku publicznego

go back