Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 11.07.2020
name-day: Benedykta, Kariny, Olgi
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych
print
published: 2019-07-03 12:09:36

Dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych Uprzejmie informuję, że Gmina Kłoczew będzie starała się pozyskać dofinansowanie do projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Planowany do złożenia wniosek będzie obejmował pozyskanie wsparcia do montażu instalacji fotowoltaicznych.

W związku z powyższym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kłoczew będą prowadzone zapisy na montaż instalacji fotowoltaicznych. W celu dokonania zapisu konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami właścicieli nieruchomości ankiety deklarującej udział w projekcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Do ankiety deklarującej udział w projekcie konieczne jest dołączenie kserokopii faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe. Faktury te pozwolą ustalić wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym. Informacje te są niezbędne, aby wyeliminować przypadki, w których zużycie energii w ciągu roku wynosi np. 1,5 kW, zaś Mieszkaniec przeszacowuje i w ankiecie deklaruje chęć montażu instalacji wielkości 3,0 kWh.

UWAGA:Na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe. Ankiety bez kserokopii faktur nie będą przyjmowane.
 
W przypadku gdy gmina Kłoczew uzyska dofinansowanie i znajdzie się na liście rankingowej, Urząd Gminy Kłoczew wyłoni projektanta, który dokona oględzin budynków przeznaczonych do montażu instalacji i wykona indywidualną dokumentacje projektową na montaż instalacji fotowoltaicznych. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji projektowych szacowany jest w chwili obecnej na kwotę około 250,00 – 300,00 zł - dokładny koszt znany będzie po wyborze projektanta.

KOSZTY UDZIAŁU W PROJEKCIE:
Koszty, które właściciele nieruchomości będą musieli ponieść za udział w projekcie zależą od wielkości instalacji fotowoltaicznej. Przyjmuje się, iż dom jednorodzinny zużywa od 2 kWh do 3 kWh energii elektrycznej. Koszt montażu instalacji fotowoltaicznej szacuje się na 5 500,00 zł netto za 1 kW.
Szacunkowe koszty, które będzie musiał ponieść właściciel nieruchomości w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej i wysokości stawki podatku VAT przedstawia poniższa tabela:
 

Wielkość instalacji
w kW

Szacunkowa wartość inwestycji brutto
(w zł dla VAT 8%)

Szacunkowy całkowity wkład Mieszkańca (dla VAT 8% - budynki mieszkalne)

Szacunkowa wartość inwestycji brutto
(w zł dla VAT 23%)

Szacunkowy całkowity wkład Mieszkańca (dla VAT 23% - pozostałe budynki i konstrukcje)

2.0

11 880,00 zł

3 522,60 zł

13 530,00 zł

7 786,52 zł

3.0

17 820,00 zł

5 133,90 zł

20 295,00 zł

11 679,77 zł

4.0

23 760,00 zł

6 745,20 zł

27 060,00 zł

15 573,03 zł

Powyższe wyliczenia są jedynie szacunkiem, który jest zależny od wielu czynników i może ulec zmianie zarówno w górę jak i w dół. Ostateczne rozliczenia finansowe będą znane dopiero po wyłonieniu Wykonawcy, który będzie realizował inwestycję.

 
UWAGI:

  1. Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby gospodarstw domowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza bądź rolnicza. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (w tym rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji elektrycznej.
  2. Istnieje możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach gospodarczych oraz w domach o powierzchni przekraczającej 300 m2, jednak wówczas podatek Vat, który jest po stronie Mieszkańca od całej inwestycji wynosi 23,0 %.
  3. Przy montażu instalacji fotowoltaicznych na gruncie podatek Vat, który jest po stronie Mieszkańca od całej inwestycji wynosi również 23,0 %.
  4. Do wyliczenia szacunkowej wielkości wpłat przez Mieszkańców przyjęto, że pozyskane dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych projektu będzie na poziomie do 85,0 %. Wszelkie zmniejszenia poziomu dofinansowania będą skutkowały koniecznością zwiększenia wpłat dokonywanych przez Mieszkańców.

 
Wszelkie informacje oraz składanie ankiet odbywają się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Kłoczew, tel.: 25 75 43 199 w. 17

Załączniki:

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE

1. Ankieta informacyjna – instalacja fotowoltaiczna

2. Ankieta informacyjna – kolektory słoneczne

Wszystkie załączniki w BIP Kłoczew

go back